اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علی حائریان اردکانی
سردبیر: دکتر جلیل وحدتی خاکی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۴۶۲
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۵۸۸۱
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۶۰۲۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دو فصلنامه علمی - پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

اثر زمان عملیات زیر صفر عمیق روی ریزساختار و خواص کششی فولاد ابزار ...

سید ابراهیم وحدت; سعید ناطق; شمس الدین میردامادی تهرانی
تعداد مشاهده : 89 صفحه 1-18 PDF

بررسی تأثیر استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت بر رفتار سایشی چدن¬های سفید

وحید کرمی دستنایی; سید صادق قاسمی بنادکوکی; مسعود مصلایی پور یزدی; علیرضا مشرقی
تعداد مشاهده : 35 صفحه 19-28 PDF
تعداد مشاهده : 62 صفحه 29-40 PDF
تعداد مشاهده : 45 صفحه 41-54 PDF
تعداد مشاهده : 58 صفحه 55-64 PDF

بررسی خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 در محیط حاوی یون‌های برماید و یداید

سهراب پهلوان; کیوان صفار; ایمان تاجی; محمد هادی موید; سحر ملازاده بیدختی
تعداد مشاهده : 53 صفحه 91-102 PDF
تعداد مشاهده : 44 صفحه 127-136 PDF
تعداد مشاهده : 20 صفحه 151-166 PDF

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می¬باشد. این مجله به صورت دو فصل¬نامه (دو شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می¬گردد. مجله با هـدف نـشر مـقاله¬های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می¬آورد. مقالات می¬بایست کاملأ طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می¬باشد. در صورت هر گونه سوال، مشکل و ارائه پیشنهاد در رابطه با مجله لطفا با ما تماس بگیرید:05138806024