تاریخچه مجله

نشریه دانشکده مهندسی پس از 21 سال چاپ در زمینه مهندسی به چهار نشریه تخصصی تفکیک گردید که نشریه متالورژی و مواد یکی از این چهار مورد می باشد

زمینه مطالعاتی

نشریه مهندسی متالورژی و مواد ناشر یافته های نو و اصیل در زمینه مهندسی متالورژی است و هدف آن گسترش پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی می باشد. هیأت تحریریه فقط مقاله هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلاً در جای دیگر چاپ نشده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانسها از این امر مستثنی هستند و مانند سایر موارد ارزیابی شده و درصورت تأیید به چاپ می رسند.

روند داوری

داور گرامی!
روند داوری در این نشریه به صورت محرمانه می باشد و نویسندگان مقالات و داوران از نام یکدیگر مطلع نخواهند شد.

شماره مجوز صادر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شماره نامه مجوز : 148423
مورخ : 1390/08/04

.