نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - دفتر نشریه - صندوق پستی : ۱۱۱۱-۹۱۷۷۵تماس اصلی

سردبیر: دکتر جلیل وحدتی خاکی
دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی متالورژی و مواد
مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - دفتر نشریه - صندوق پستی : ۱۱۱۱-۹۱۷۷۵
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۶۰۲۴
فاکس: +۹۸ ۵۱ ۳۸۷۶۳۳۰۱
ایمیل: ejour@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

تکتم هوشمند- مسؤول دفتر نشریه
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۶۰۲۴
ایمیل: ejour@um.ac.ir