• نام : دکتر جلیل وحدتی خاکی
  • آدرس پستی : مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - دفتر نشریه - صندوق پستی : 1111-91775
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی متالورژی و مواد
  • تلفن +98 51 38806024
  • فاکس 05138807384
  • نام : تکتم هوشمند- مسؤول دفتر نشریه
  • تلفن +98 51 38806024