دکتر جلیل وحدتی خاکی

استاد

تخصص: متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته 

آدرس دهی دانشگاه :  دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه وب سایت:  http://vahdati.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی vahdati@um.ac.ir

تلفن: +98 51 38805107

 

دکتر رسول آذری خسروشاهی

استاد

تخصص: کامپوزیتهای زمینه فلزی - متالورژی فیزیکی آلیاژهای سبک - آلیاژ سازی مکانیکی

آدرس دهی دانشگاه :  دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند 

صفحه وب سایت: http://mae.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=6

پست الکترونیکی rakhosroshahi@sut.ac.ir

تلفن: +98 41 82368228 

 

دکتر رضا باقری

استاد

تخصص:  خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - کامپوزیتهای زمینه پلیمری

آدرس دهی دانشگاه: دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف  

صفحه وب سایت: http://sharif.edu/~rezabagh/

پست الکترونیکی rezabagh@sharif.edu

تلفن: +98 21 6616 5207

 

دکتر جعفر جوادپور

استاد

تخصصسرامیک - خواص ساختاری در سرامیکها

آدرس دهی دانشگاه: دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

صفحه وب سایت: http://www.iust.ac.ir/find.php?item=29.7686.10020.en

پست الکترونیکی Javadpourj@iust.ac.ir

تلفن: +98 21 7724540

 

دکتر علی حائریان اردکانی

استاد

تخصصنانو مواد - متالورژی پودر - علم مواد

آدرس دهی دانشگاه: دانشگاه صنعتی سجاد

صفحه وب سایت: http://www.sadjad.ac.ir/haerian_en.aspx

پست الکترونیکی: ahaerian@sadjad.ac.ir ahaerian@sadjad.ac.ir

تلفن: +98 51 36029000

 

دکتر محسن حداد سبزوار

استاد

تخصص:  انجماد - دگرگونی فاز - عملیات حرارتی

آدرس دهی دانشگاه :  دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه وب سایت: http://haddadm.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی haddadm@um.ac.ir

تلفن: +98 51 38805041

 

دکتر سید مجتبی زبرجد

استاد

تخصص: شکل دهی فلزات - نانو کامپوزیتها - پلیمرها

آدرس دهی دانشگاه: دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز 

صفحه وب سایت: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=192014;

پست الکترونیکی:  mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

تلفن: +98 71 36133501

 

دکتر سید عبدالکریم سجادی 

استاد

تخصص:  نانو مواد - فوم های فلزی - نانوکامپوزیتها - عملیات حرارتی - سوپر آلیاژها

آدرس دهی دانشگاه :  دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه وب سایت: http://sajjadi.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی sajjadi@um.ac.ir

تلفن: +98 51 38805127

 

دکتر مهدی صالحی 

استاد

تخصصعلم و تکنولوژی سطح

آدرس دهی دانشگاه: دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان 

صفحه وب سایت: http://materials.iut.ac.ir/en/professors-3

پست الکترونیکی:  surfacesalehi@hotmail.com, surfacesalehi@hotmail.com

تلفن: +98 31  3912752

 

دکتر محمدرضا طرقی نژاد

دانشیار

تخصصتغیر فرم پلاستیک شدید - کامپوزیت

آدرس دهی دانشگاه: دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحه وب سایت: http://materials.iut.ac.ir/en/associate-professor-4

پست الکترونیکی:  toroghi@cc.iut.ac.ir toroghi@cc.iut.ac.ir

تلفن: +98 31 3915726

 

دکتر حسین عربی

استاد

تخصصمتالورژی مکانیکی

آدرس دهی دانشگاه: دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران 

صفحه وب سایت: http://www.iust.ac.ir/find.php?item=29.7686.9828.en/-

پست الکترونیکی Arabi@iust.ac.ir

تلفن: +98 21 77459151

 

دکتر مهرداد کاشفی تربتی

دانشیار

تخصص:  مهندسی سطح - بررسی غیر مخرب الکترومغناطیسی

آدرس دهی دانشگاه :  دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه وب سایت: http://m-kashefi.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی m-kashefi@um.ac.ir

تلفن: +98 51 38805070

 

دکتر علیرضا کیانی رشید

استاد

تخصصمتالورژی فیزیکی - الکترون میکروسکوپ - دگرگونی فاز

آدرس دهی دانشگاه :  دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه وب سایت: http://kianirashid.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی kianirashid@um.ac.ir

تلفن: +98 51 38805077

 

دکتر محمد مزینانی

دانشیار

تخصص:  میکروساختار - خواص مکانیکی در مهندسی - مهندسی مواد

آدرس دهی دانشگاه :  دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه وب سایت: http://mazinani.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی mazinani@um.ac.ir

تلفن: +98 51 38805086