نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۸, شماره. ۱,(۱۳۹۵): پاییز و زمستان

عنوان مقاله: تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN۱۰۰


صفحات: 1-12

DOI: 10.22067/ma.v28i1.31424

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر عملیات حرارتی شامل عملیات انحلالی و پیرسازی بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN۱۰۰ شامل اندازه، کسر حجمی و مورفولوژی فازγ^ˎ اولیه و انواع کاربیدها می‌باشد. بدین منظور عملیات حرارتی با سیکل‌های انحلالی متفاوت و پیرسازی ثابت روی نمونه های شمش ریختگی این سوپرآلیاژ انجام گرفت و ریزساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و نوری بررسی شد. نتایج نشان داد نمونه ای که سیکل عملیات انحلالی کامل در ۲ ساعت و ۱۲۱۰ درجه سانتیگراد را قبل از انحلال جزئی در ۴ ساعت و ۱۰۸۰ درجه سانتیگراد و پیرسازی در ۱۰ ساعت و ۹۰۰ درجه سانتیگراد طی کرده است، ریزساختار مناسبی از نظر مورفولوژی، کسر حجمی و اندازهγ^ˎ را دارا می باشد. در این نمونه مورفولوژی فاز رسوبی/ اولیه به حالت مناسب مکعبی رسیده و همچنین درصد حجمی این فاز حدود ۴۵ درصد است که در مقایسه با دیگر نمونه ها افزایش قابل توجهی دارد. کاربیدهای مرزدانه ای در طی این سیکل به صورت منقطع تشکیل و کاربیدهای MC مورفولوژی مناسب کروی را بدست می آورند. همچنین، نتایج نشان داد در بین دماهای مختلفی که در این تحقیق برای انحلال فاز رسوبی در زمان ثابت ۲ ساعت مورد بررسی قرار گرفت، دمای ۱۲۱۰ درجه سانتیگراد ریزساختار مناسب از نظر اندازه و مورفولوژی فازγ^ˎ اولیه را به همراه دارد.

کلمات کلیدی:   سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN100; عملیات حرارتی انحلالی; γ^; اولیه; کاربیدها; دمای انحلال.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 167 Extended Abstract
دانلود : 106

بازدید: 409

تاریخ دریافت: 1392/11/03 , تاریخ پذیرش: 1395/05/05 , تاریخ انتشار: 1395/07/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )