نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۸, شماره. ۱,(۱۳۹۵): پاییز و زمستان

عنوان مقاله: اثر آلومینیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد پرمنگنز آستنیتیFe-۱۸Mn-۰.۶C


صفحات: 13-22

DOI: 10.22067/ma.v28i1.32351

چکیده
در این مقاله اثر افزودن ۳/۲ درصد وزنی آلومینیم بر تغییرات ریزساختار و خواص کششی فولاد پرمنگنز آستنیتی با ترکیب
Fe-۱۸Mn-۰.۶C بررسی شد. به این منظور، نمونه‌ها به صورت شمش به روش ریخته‌گری دقیق تولید شدند و پس از همگن‌سازی، نورد گرم انجام‌شد. آزمون کشش در دمای محیط انجام شد. همچنین مطالعات میکروسکوپی به وسیله میکروسکپ‌های نوری و الکترونی روبشی روی ریزساختار و سطوح شکست انجام شد. نتایج نشان داد که آلومینیم سبب بزرگ‌تر شدن دانه‌های آستنیت می‌شود. همچنین افزودن ۳/۲ درصد وزنی آلومینیم باعث افزایش استحکام‌ تسلیم و تغییر طول مومسان، کاهش حد نهایی کشش شده و پدیده دندانه‌ای‌شدن حین تغییرشکل مومسان را حذف می‌کند.

کلمات کلیدی:   فولاد TWIP؛ آلومینیم؛ انرژی نقص در چیده‌شدن؛ دوقلویی مکانیکی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 151 Extended Abstract
دانلود : 110

بازدید: 271

تاریخ دریافت: 1392/11/26 , تاریخ پذیرش: 1394/07/07 , تاریخ انتشار: 1395/07/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )