نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۸, شماره. ۱,(۱۳۹۵): پاییز و زمستان

عنوان مقاله: بررسی تحولات فازی و ریزساختارها در یک فولاد میکروآلیاژی حاوی Tiو Nb به روش های دیلاتومتری و متالوگرافی


صفحات: 99-108

DOI: 10.22067/ma.v28i1.32846

چکیده
در این پژوهش، جزئیات ریزساختارها و تحولات فازی آستنیت در یک فولاد کم کربنی میکروآلیاژی حاوی Tiو Nb در شرایط سرد شدن پیوسته به روش های دیلاتومتری، متالوگرافی و سختی سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند‌ وقتی‌که سرعت سرد شدن بیش از C/s◦۱ است، منحنی دیلاتومتری فقط یک مرحله تغییرات ابعادی پیوسته در دماهای نسبتاً پایین از خود نشان می دهد که متناسب با محدوده دمای تحول مارتنزیتی است. همچنین برای سرعت سرد شدن بین C/s◦ ۲/۰-۸/۰، منحنی دیلاتومتری تغییرات ابعادی یکنواخت و پیوسته یک مرحله ای در محدوده دمای تحولات فازی بینایتی و مارتنزیتی نشان می دهد در حالیکه درسرعت های سرد شدن آهسته تر از C/s◦۲/۰، تغییرات ابعادی کاملاً متفاوت دومرحله‌ای در منحنی دیلاتومتری آشکار شده است که مربوط به تحولات فازی فریتی و بینایتی است. بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد بینایت و مارتنزیت با مکانیزم برشی مشابه تحول می یابند، درحالی‌که فریت با مکانیزم نفوذی کاملاً متفاوت از بینایت و مارتنزیت تحول می یابد.

کلمات کلیدی:   فولاد کم کربنی کم‌ آلیاژ؛ سرد شدن پیوسته؛ دیلاتومتری؛ متالوگرافی؛ فریت، بینایت؛ مارتنزیت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 161 Extended Abstract
دانلود : 93

بازدید: 213

تاریخ دریافت: 1392/12/10 , تاریخ پذیرش: 1393/09/29 , تاریخ انتشار: 1395/07/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )