نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۸, شماره. ۱,(۱۳۹۵): پاییز و زمستان

عنوان مقاله: بررسی اثر متقابل سختی، ناخالصی و ریز ساختار بر رفتار خستگی فولاد


صفحات: 23-36

DOI: 10.22067/ma.v28i1.32874

چکیده
در این تحقیق فولادهای آلیاژی با سختی‌های متفاوت مورد آزمایش خستگی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حد خستگی با افزایش سختی تا ۴۰۰ ویکرز افزایش و در مقادیر بیش از ۴۰۰ ویکرز دچار افت می‌گردد. مشاهدات سطح شکست نمونه های فوق توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که در اکثر نمونه‌ها، ناخالصی های غیر فلزی منشأ شروع شکست خستگی می‌باشند. با پیش بینی شدت تنش آستانه kth∆ و مطابقت آن با مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی ناشی از سطح شکست نهایی و مقایسه با حد خستگی فولاد، می توان توجیه مناسبی بر تأثیر سختی زمینه بر رفتار خستگی فولاد و رابطه ای بین آن دو ارائه کرد.

کلمات کلیدی:   استحکام خستگی; ناخالصی‌های غیر فلزی; ضریب شدت تنش.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 139 Extended Abstract
دانلود : 77

بازدید: 265

تاریخ دریافت: 1392/12/10 , تاریخ پذیرش: 1395/05/05 , تاریخ انتشار: 1395/07/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )