نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۸, شماره. ۱,(۱۳۹۵): پاییز و زمستان

عنوان مقاله: شبیه سازی تغییرات ریزساختار آلومینیوم ۶۰۶۱ در فرایند فشردن در کانال‌های ‌هم‌مقطع ‌زاویه‌دار با استفاده از روش مونت‌کارلو


صفحات: 37-50

DOI: 10.22067/ma.v28i1.32927

چکیده
یکی از مهم‌ترین فرایندهای تغییرشکل پلاستیک شدید، فشردن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار است. این روش دارای مزایای زیادی از جمله ریزدانگی بسیار شدید است. در این پژوهش، فرایند فشردن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ توسط نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی و توزیع کرنش در نمونه استخراج شد. سپس ریز‌ساختار نمونه آنیل شده پس از فشردن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار، توسط روش مونت کارلو، در محیط نرم‌افزار متلب، شبیه‌سازی و متوسط اندازه دانه نهایی پیش‌بینی گردید. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش ناهمگنی توزیع کرنش در سطح نمونه فشرده شده در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار، ناهمگنی اندازه دانه‌ها در ریز‌ساختار نهایی پس از آنیل نیز بیشتر خواهد شد. همچنین، با افزایش زاویه کانال قالب، متوسط اندازه دانه نهایی پس از آنیل افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی:   آلیاژ آلومینیوم 6061، فرایند فشردن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار، اجزاء محدود، مونت کارلو، اندازه دانه.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 161 PDF
دانلود : 106

بازدید: 175

تاریخ دریافت: 1392/12/11 , تاریخ پذیرش: 1395/03/22 , تاریخ انتشار: 1395/07/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )