نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۸, شماره. ۱,(۱۳۹۵): پاییز و زمستان

عنوان مقاله: بررسی جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیوم- مس بوسیله آنالیز حرارتی و مدل‌سازی عددی


صفحات: 51-72

DOI: 10.22067/ma.v28i1.33513

چکیده
در این تحقیق جدایش میکروسکوپی در آلیاژهای دوتایی آلومینیوم- مس حاوی ۲/۲، ۷/۳ و ۸/۴ درصد وزنی مس با استفاده از آنالیز حرارتی تفاضلی و مدل‌سازی عددی بررسی شد. آلیاژهای مورد نظر با استفاده از یک کوره آنالیز حرارتی تفاضلی با قابلیت کوینچ نمونه‌ها ذوب و با سرعت‌های ۰۰۸/۰ و ۰۸۳/۰ درجه بر ثانیه منجمد و از دماهای معینی در حین انجماد کوینچ شدند. شکل‌گیری ریزساختار و جدایش میکروسکوپی با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن تهی‌جاهای اضافی به صورت عددی مدل‌سازی شد و مشخص گردید که در نظر گرفتن تهی‌جاهای اضافی در مدل‌سازی منجر به توافق بهتر نتایج مدل‌سازی با نتایج تجربی می‌شود.

کلمات کلیدی:   آلیاژهای آلومینیوم- مس، جدایش میکروسکوپی ;آنالیز حرارتی; تهی‌جاهای اضافی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 107 PDF
دانلود : 75

بازدید: 197

تاریخ دریافت: 1392/12/26 , تاریخ پذیرش: 1393/10/03 , تاریخ انتشار: 1395/07/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )