نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۸, شماره. ۱,(۱۳۹۵): پاییز و زمستان

عنوان مقاله: تولید و بررسی خواص سایشی کامپوزیت پایه AA ۸۰۹۰ مقاوم شده با ذرات کاربید سیلیسیم پس از عملیات حرارتی پیرسازی با کوئنچ جهت دار


صفحات: 87-98

DOI: 10.22067/ma.v28i1.34881

چکیده
آلیاژ AA۸۰۹۰ از جمله آلیاژهای فوق سبک و کارپذیر آلومینیوم حاوی لیتیم بوده که با توجه به مدول الاستیک بیشتر و وزن مخصوص کمتر جایگزین برخی از آلیاژهای هوایی مثل گروههای ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ شده اند. در این پژوهش کامپوزیت های پایه AA۸۰۹۰ با درصدهای حجمی ۳، ۶ و ۹ درصد SiC به روش اصلاح شده ی گردابی تولید شده و مورد عملیات اکستروژن داغ قرار گرفتند. در ادامه عملیات حرارتی رسوب سختی (T-۶) پس از کوئنچ جهتدار در دمای ۱۹۰ درجه سانتیگراد روی آنها صورت پذیرفت. سپس آزمون سایش به روش پین روی دیسک با اعمال بارهای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ نیوتن بر روی نمونه های بدون عملیات حرارتی و تحت عملیات حرارتی کوئنچ جهت دار در زمان مربوط به پیک سختی انجام شد. نتایج سایشی در بارهای ۱۰ و ۲۰ نیوتن برای کلیه نمونه ها، سایش ملایم را نشان داد ولی از بار ۲۰ به ۳۰ نیوتن یک انتقال از سایـش ملایـم به شـدید مشاهده شد. افزایش کسر حجمی ذرات کاربید سیلسیم در زمینه آلیاژ AA۸۰۹۰ باعث کاهش نرخ سایش گردید. همچنین در اثر عملیات حرارتی رسوب سختی پس از کوئنچ جهت دار در بارهای سایشی ۱۰ و ۲۰ نیوتن، نرخ سایش نسبت به نمونه‌های بدون عملیات حرارتی کاهش یافت ولی در بار ۳۰ نیوتن بدلیل تغییر مکانیزم سایش به نوع چسبان و کاهش فرم پذیری پس از رسوب سختی، نرخ سایش افزایش یافت.

کلمات کلیدی:   آلیاژ آلومینیوم 8090; کامپوزیت; رسوب سختی; کوئنچ جهت دار; سایش.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 106 PDF
دانلود : 67

بازدید: 190

تاریخ دریافت: 1393/02/15 , تاریخ پذیرش: 1394/02/22 , تاریخ انتشار: 1395/07/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )