نشریه های علمی انتشارات

دانشگاه فردوسی مشهد در هر سال دو شماره از نشریه مهندسی متالورژی و مواد را منتشر می‌نماید. خواهشمند است هزینه اشتراک تعداد نشریات مورد تقاضا را به حساب جاری شمارۀ 99655 نزد بانک تجارت شعبه پردیس (کد شعبه 4252) دانشگاه فردوسی مشهد در وجه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد واریز و تصویر فیش را به همراه برگ اشتراک تکمیل شده به ایمیل این نشریه ارسال فرمایید. برای اشتراک دانشجویی، لطفا معرفی نامه دانشگاه را ضمیمه نمایید. عموم 20000ریال دانشجویان 10000 ریال مؤسسات 40000 ریال