فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

کنترل اندازهی ذرات و غلظت سیلیکای کلوئیدی سنتز شده با استفاده از آب شیشه به روش جانشینی کاتیونی

نرمین منتخب; حسین عربی; محمدرضا ابوطالبی; مهدی علیزاده; صدیقه صادق حسنی