فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al3Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیّات حرارتی

اسماعیل پورخورشید; محمدحسین عنایتی; فتح الله کریم زاده; محمد حسین پایدار

توالی و سازوکار واکنش ها در دستگاه ایلمِنایت و آلومینیم

راضیه خوشحال; محمدعلی بوترابی; منصور سلطاینه

بررسی تأثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن

سحر جعفری; علی بیت اللهی; بیژن افتخاری یکتا افتخاری یکتا; تاداکاتسو اوکوبو; راغاوان گوپالان; کازوهیرو هونو; گیزهیر هرزر

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی