فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

بررسی رفتار فشار شبه استاتیکی قوطی‌های پرشده با کامپوزیت فومی Al-Si-SiC-xFe

محمدجواد نیری; محمدجواد خواجه علی; سید محمد حسین میرباقری