فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN100

احمد رحیمی; شمس الدین میردامادی; سیدحسین رضوی; سید مهدی عباسی