فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

تأثیر نرخ سرمایش و مقدار مس بر ریزساختار آلیاژZn–27%Al تحت ریخته¬گری تبریدی

رحیم اعرابی جشوقانی; حمید پیرنجم الدین; حسن قهوه چیان; حمیدرضا شاهوردی

شبیه¬سازی و بهینه¬سازی حل عددی در تحلیل توزیع دما و تنشهای پسماند حرارتی در پوشش دولایه سد حرارتی La2Zr2O7/8YSZ به کمک حل المان محدود

نسیم نایب پاشایی; حسین وفایی نژاد; سید حسین سیدین; محمدرضا ابوطالبی; حسین سرپولکی; سید محمد مهدی هادوی

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی