دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر جوشکاری ورق های فولادی کم کربن و کم سیلیسیم مورد استفاده در ساخت وان گالوانیزه گرم

غیاثی غیاثی; مصلایی پور مصلایی پور; نجف زاده نجف زاده; فرخ فرخ; کوکبی کوکبی; قربانی قربانی

مکانیزم پدیدۀ خستگی حرارتی در چدن خاکستری GG25

میر باقری میر باقری; باری باری; اشعری آستانی اشعری آستانی

اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت‏دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم

رسولی رسولی; دیواندری دیواندری; شاهوردی شاهوردی; بوترابی بوترابی