دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

بررسی واکنش‏های فصل مشترک بین پودر هیدرید تیتانیم (TiH2) و مذاب آلومینیم خالص

علی رسولی; مهدی دیواندری; حمیدرضا شاهوردی; محمد علی بوترابی

بررسی تأثیر دما و زمان نیتروژن‌دهی پلاسمایی بر خواص و مورفولوژی سطح فولاد ابزار گرم‌کار H11

حسین آقاجانی; منصوز سلطانیه; فرزاد محبوبی; خانعلی نکویی; حسین معدنی پور