دریافت نسخه XML این شماره

علمی و پژوهشی

علمی و پژوهشی

بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی نوارهای بیشکلFe78Si9B13

رضا بختیاری; علی جزایری قره باغ; مهدی کیانی; بهزاد بینش

بررسی تأثیر سرعت ورود مذاب به محفظهی قالب بر چقرمگی شکست آلیاژ منیزیم AZ91

حمیدرضا سعادتی فر; مهدی میرزایی; سید حسین رضوی; سید محمدعلی بوترابی

بازیافت آلیاژ اینکُنل 738 از پره‌های مستعمل توربین گازی بهروش ESR

علی فرنیا; شهرام رایگان; حسین عبدی زاده; کاظم حنایی