نویسنده = ���������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرعت ورود مذاب به محفظهی قالب بر چقرمگی شکست آلیاژ منیزیم AZ91

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

10.22067/ma.v23i2.16993

حمیدرضا سعادتی فر؛ مهدی میرزایی؛ سید حسین رضوی؛ سید محمدعلی بوترابی