نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر افزودنی Bi2O3 بر جدایش فازی مایع- مایع، تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیکهای فروالکتریکی سیستم PbO-TiO2-SiO2-B2O3

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

10.22067/ma.v23i2.16999

سید محمد میرکاظمی؛ سمیرا گل زردی؛ واهاک مارقوسیان؛ علی بیت اللهی؛ فائزه صدوقی


2. بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی بر تشکیل فاز میسریت در دستگاه شیشه سرامیک

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1390

10.22067/ma.v22i2.10908

محمد تقی همدانی؛ واهاک مارقوسیان؛ حسین سرپولکی