نویسنده = ������������ ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی نوارهای بیشکلFe78Si9B13

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

10.22067/ma.v23i2.16937

رضا بختیاری؛ علی جزایری قره باغ؛ مهدی کیانی؛ بهزاد بینش