نویسنده = ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن

دوره 26، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-98

10.22067/ma.v26i2.30910

سحر جعفری؛ علی بیت اللهی؛ بیژن افتخاری یکتا افتخاری یکتا؛ تاداکاتسو اوکوبو؛ راغاوان گوپالان؛ کازوهیرو هونو؛ گیزهیر هرزر