تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 238
تعداد مشاهده مقاله 15,443
تعداد مقالات ارسال شده 864
تعداد مقالات رد شده 533
تعداد مقالات پذیرفته شده 239
درصد پذیرش 28
زمان پذیرش (روز) 128
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 410

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. این مجله به صورت دو فصل‌نامه (دو شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می‌گردد. مجله با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. مقالات می‌بایست کاملأ طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد.

شماره جاری: دوره 32، شماره 2، بهار و تابستان 1400 (بهار و تابستان ) 

ابر واژگان