کلیدواژه‌ها = کامپوزیت
ساخت و مشخصه‌یابی کامپوزیت بر پایه Al2O3-Y2O3

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 65-74

10.22067/jmme.2024.83191.1115

سید علی حسن زاده تبریزی


تاثیر ترکیب شیمیایی بر رفتار زینترینگ و خواص ریزساختاری، مکانیکی و بیولوژیکی کامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت/شیشه بوراتی

دوره 33، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-132

10.22067/jmme.2022.73523.1032

زینب ابراهیمی کاهو؛ نگار اکرمی؛ مهرنوش قناد؛ سیمین نظرنژاد؛ سعید کارگذار؛ سحر ملازاده