اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 847
تعداد پذیرش 230
تعداد عدم پذیرش 527

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 66 روز
درصد پذیرش 27 %