اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 439
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 235

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 30
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 38 روز
درصد پذیرش 29 %