اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 421
تعداد پذیرش 119
تعداد عدم پذیرش 231

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 28
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 38 روز
درصد پذیرش 28 %