اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 463
تعداد پذیرش 151
تعداد عدم پذیرش 246

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 33
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 37 روز
درصد پذیرش 33 %