اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 366
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 209

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 42 روز
درصد پذیرش 25 %