اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جلیل وحدتی خاکی

متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته استاد، گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

vahdati.profcms.um.ac.ir/
vahdatigmail.com
0000-0003-1421-5857

h-index: 17  

مدیر مسئول

دکتر علی حائریان اردکانی

نانو مواد - متالورژی پودر - علم مواد استاد. دانشگاه صنعتی سجاد

www.sadjad.ac.ir/haerian_en.aspx
ahaeriansadjad.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلیل وحدتی خاکی

متالورژی استخراجی - سنتز مواد پیشرفته استاد، گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

vahdati.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
vahdatigmail.com
00985138805107
0000-0003-1421-5857

h-index: 17  

دکتر رسول آذری خسروشاهی

کامپوزیتهای زمینه فلزی - متالورژی فیزیکی آلیاژهای سبک - آلیاژ سازی مکانیکی استاد، دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

mae.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=6
rakhosroshahisut.ac.ir
+98 41 82368228
0000-0002-9571-8087

دکتر رضا باقری

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - کامپوزیتهای زمینه پلیمری استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~rezabagh/
rezabaghsharif.edu
+98 21 6616 5207
0000-0003-1868-401X

دکتر جعفر جوادپور

سرامیک - خواص ساختاری در سرامیکها استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/find.php?item=29.7686.10020.en
javadpourjiust.ac.ir
+98 21 7724540
0000-0003-0159-9038

دکتر علی حائریان اردکانی

نانو مواد - متالورژی پودر - علم مواد استاد. دانشگاه صنعتی سجاد

: www.sadjad.ac.ir/haerian_en.aspx
ahaeriansadjad.ac.ir
+98 51 36029000

دکتر محسن حداد سبزوار

انجماد - دگرگونی فاز - عملیات حرارتی استاد. دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

haddadm.profcms.um.ac.ir/
haddadmum.ac.ir
+98 51 38805041
0000-0003-3787-5663

h-index: 13  

دکتر سید مجتبی زبرجد

شکل دهی فلزات - نانو کامپوزیتها - پلیمرها استاد. دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=192014;
mojtabazebarjadshirazu.ac.ir
+98 71 36133501
0000-0002-4632-409X

دکتر سید عبدالکریم سجادی

نانو مواد - فوم های فلزی - نانوکامپوزیتها - عملیات حرارتی - سوپر آلیاژها استاد. دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

sajjadi.profcms.um.ac.ir/
sajjadium.ac.ir
+98 51 38805127
0000-0002-3998-5703

h-index: 24  

دکتر مهدی صالحی

علم و تکنولوژی سطح استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

materials.iut.ac.ir/en/professors-3
surfacesalehihotmail.com
+98 31 3912752

دکتر محمدرضا طرقی نژاد

تغیر فرم پلاستیک شدید - کامپوزیت دانشیار. دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

materials.iut.ac.ir/en/associate-professor-4
toroghicc.iut.ac.ir
+98 31 3915726
0000-0001-8870-8959

دکتر حسین عربی

متالورژی مکانیکی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/find.php?item=29.7686.9828.en/-
arabiiust.ac.ir
+98 21 77459151
0000-0003-3110-4198

دکتر مهرداد کاشفی تربتی

مهندسی سطح - بررسی غیر مخرب الکترومغناطیسی دانشیار. دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

m-kashefi.profcms.um.ac.ir/
m-kashefium.ac.ir
+98 51 38805070
0000-0001-9710-4348

h-index: 13  

دکتر علیرضا کیانی رشید

متالورژی فیزیکی - الکترون میکروسکوپ - دگرگونی فاز استاد.دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

kianirashid.profcms.um.ac.ir/
kianirashidum.ac.ir
0000-0001-6168-7174

h-index: 12  

دکتر محمد مزینانی

میکروساختار - خواص مکانیکی در مهندسی - مهندسی مواد دانشیار. دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

mazinani.profcms.um.ac.ir/
mazinanium.ac.ir
+98 51 38805086
0000-0002-2491-2093

h-index: 12  

ویراستار انگلیسی

دکتر سحر ملازاده بیدختی

سرامیک- سنتز و بررسی خواص سرامیک ها- بایو سرامیکها استادیار - گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد

mollazadeh.b.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mollazadeh.bum.ac.ir
0000-0002-8216-5866

کارشناس نشریه

تکتم هوشمند

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

ejourum.ac.ir