درباره نشریه

تاریخچه مجله

نشریه دانشکده مهندسی پس از 21 سال چاپ در زمینه مهندسی به چهار نشریه تخصصی تفکیک گردید که نشریه متالورژی و مواد یکی از این چهار مورد می باشد.

 زمینه مطالعاتی

نشریه مهندسی متالورژی و مواد ناشر یافته های نو و اصیل در زمینه مهندسی متالورژی است و هدف آن گسترش پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی می باشد. هیأت تحریریه فقط مقاله هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلاً در جای دیگر چاپ نشده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانسها از این امر مستثنی هستند و مانند سایر موارد ارزیابی شده و درصورت تأیید به چاپ می رسند.

 روند داوری

داور گرامی! روند داوری در این نشریه به صورت محرمانه می باشد و نویسندگان مقالات و داوران از نام یکدیگر مطلع نخواهند شد.

 قوانین کپی رایت

تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

 سیستم مشابهت‌یاب مقالات علمی

نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک برای جلوگیری از سرقت علمی از سامانه مشابهت‌یاب همیاب استفاده می‌کند.

 شماره مجوز صادر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شماره نامه مجوز : 148423
مورخ : 1390/08/04

.