داوران

لیست داوران سال 1400

ردیف

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

شناسه پژوهشگر

(ORCID)

شناسه پژوهشگر

Researcher ID

Scopous ID

سمت / سازمان

1

سید محمد امین

امامی

m.emami@aui.ac.ir

0000-0002-7484-1991

55543752400

 دانشگاه هنر اصفهان

2

مجید

پولادیان

pouladian@srbiau.ac.ir

0000-0001-6081-6376

15844202600

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات-تهران

3

میثم

توزنده جانی

toozandejani.meysam@yahoo.com

0000-0002-0268-7518

56157159500

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

زهرا

جمیلی شیروان

zahrajamili30@gmail.com

0000-0002-1725-271X

57188691430

دانشگاه اسفراین

5

سید جمال

حسینی پور

j.hosseini@nit.ac.ir

0000-0002-1338-8783

25628030200

دانشگاه نوشیروانی بابل 

6

غلامرضا

خلج

gh_khalaj@yahoo.com

0000-0001-8510-4981

53463713500

دانشگاه آزاد ساوه

7

رضا

خوشبین

r.khoshbin@bzte.ac.ir

0000-0003-3432-441X

55347771800

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

8

راضیه

خوشحال

rkhoshhal@yahoo.com

0000-0003-0320-508X

46061181400

دانشگاه صنعتی بیرجند

9

غلامرضا

خیاطی

khayatireza@gmail.com

0000-0001-7387-5252

25028052500

باهنر کرمان

10

محمد حسن

دانشی‌فر

mh.daneshifar@hsu.ac.ir

0000-0001-7398-5224

57208580813

دانشگاه حکیم سبزواری

11

شهرام

رایگان

shraygan@ut.ac.ir

0000-0002-6119-174X

15926208100

دانشگاه تهران 

12

ابوالفضل

رضایی بزاز

bazaz-r@um.ac.ir

0000-0001-9042-9051

AAC-9588-2020

دانشگاه فردوسی مشهد

13

سید مهدی

رفیعائی

rafiaei@gut.ac.ir

0000-0002-9055-0967

55963691500

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

14

حمید

سازگاران

h.sazegaran@qiet.ac.ir

0000-0002-0676-4031

57188698624

دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

15

حسین

شالچیان

h.shalchian@um.ac.ir

0000-0002-3941-3430 

ABB-7296-2021

دانشگاه فردوسی مشهد

16

حسن

شریفی

sharifi@eng.sku.ac.ir

0000-0001-5235-9937

16053786500

دانشگاه شهرکرد

17

محمود

شریفی تبار

msharifitabar@eng.usb.ac.ir

0000-0001-6193-8164

36192257200

دانشگاه سیستان و بلوچستان

18

مهناز

شمشیرساز

shamshir@aut.ac.ir

0000-0002-4400-4930

 

امیرکبیر تهران

19

مجید

طاووسی

ma.tavoosi@gmail.com

0000-0002-9109-393X

23006601800

دانشگاه صنعتی اصفهان

20

ابراهیم

ظهور وحید کریمی

ebrahimzk88@gmail.com

 

 

دانشگاه آزاد مشهد

21

امید

عودباشی

o.oudbashi@aui.ac.ir

0000-0002-7984-8199

P-4708-2018

دانشگاه هنر اصفهان

22

آیدا

فائقی نیا

a-faeghinia@merc.ac.ir

0000-0001-6288-7178

 

پژوهشگاه مواد و انرژی

23

علیرضا

مشرقی

amashreghi@yazd.ac.ir

 

 

دانشگاه یزد

24

مسعود

مصلایی پور

mosal@yazd.ac.ir

 

 

دانشگاه یزد

25

نیما

موحدی

nima.movahedi@uon.edu.au

0000-0001-8209-4415

F-1805-2014

دانشگاه نیوکسل استرالیا

26

هادی

نصیری

nasiri@birjandut.ac.ir

0000-0001-6818-6460

37087658200

دانشگاه صنعتی بیرجند

27

لیلا

نیکزاد

nikzad_l@merc.ac.ir

 

23095515100

پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

28

جلیل

وحدتی خاکی

vahdati@um.ac.ir

0000-0003-1421-5857

AAD-1570-2020

دانشگاه فردوسی مشهد