داوران

لیست داوران سال 1402

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

شناسه پژوهشگر (ORCID)

وابستگی سازمانی

شناسه

(Scopus ID) 

بهزاد

آویشن

avishan@azaruniv.ac.ir

0000-0001-7852-4478

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

33167527400

مرتضی

آذربرمس

azarbarmas@sut.ac.ir

0000-0002-9518-1857

دانشگاه صنعتی سهند

36450157400

حسین

آقاجانی

h_aghajani@tabrizu.ac.ir

0000-0001-8251-1290

دانشگاه تبریز 

36080439900

مصطفی

آقازاده قمی

m.aghazadeh@azaruniv.ac.ir

0000-0002-2491-8508

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

57191597006

قاسم

براتی دربند

baratidarband@um.ac.ir

0000-0002-9918-7869

دانشگاه فردوسی مشهد

57039155600

کسری

بهزاد

k.behzad@qodsiau.ac.ir 

0000-0002-3451-0231

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

37101004800

مریم

بیهقی

maryam.beyhaghi@gmail.com

0000-0002-7433-9184

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

30367544800

زهرا

جمیلی شیروان

jamili@esfarayen.ac.ir

0000-0002-1725-271X

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

57188691430

عسل

حسینی منزه

a_hosseinimonazzah@sbu.ac.ir

0000-0003-2267-5976

دانشگاه شهید بهشتی

55331128600

غلامرضا

خلج

gh.khalaj@iau-saveh.ac.ir

0000-0001-8510-4981

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

53463713500

رضا

خوشبین

r.khoshbin@bzeng.ikiu.ac.ir

0000-0003-3432-441X

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

55347771800

راضیه

خوشحال

rkhoshhal@birjandut.ac.ir

0000-0003-0320-508X

دانشگاه صنعتی بیرجند

46061181400

محمدحسن

دانشی ‌فر

mh.daneshifar@hsu.ac.ir

0000-0001-7398-5224

دانشگاه حکیم سبزواری

57208580813

شهرام

رایگان

shraygan@ut.ac.ir

0000-0002-6119-174X

دانشگاه تهران 

15926208100

سید مهدی

رفیعائی

s.rafiaei@iut.ac.ir

0000-0002-9055-0967

دانشگاه صنعتی اصفهان 

55963691500

خلیل

رنجبر

k_ranjbar@scu.ac.ir

0000-0003-3836-5921

دانشگاه شهید چمران اهواز

15770155900

سید مجتبی

زبرجد

mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

0000-0002-4632-409X

دانشگاه شیراز

6602700716

حمید

سازگاران

h.sazegaran@qiet.ac.ir

0000-0002-0676-4031

دانشگاه صنعتی قوچان

57188698624

امیر

سیف‌الدینی

seifoddini@yazd.ac.ir

0000-0002-6948-7991

دانشگاه یزد

55148198400

حسین

شالچیان

h.shalchian@um.ac.ir

0000-0002-3941-3430

دانشگاه فردوسی مشهد

56499405800

وحیده

شاهدی فر

v.shahedifar@urmia.ac.ir

0000-0002-7739-8171

دانشگاه ارومیه

55382322900

بهروز

شایق بروجنی

b.shayegh@eng.sku.ac.ir

0000-0002-6014-7456

دانشگاه شهرکرد

55279872300

زهرا

شرافت

zsherafat@shirazu.ac.ir

 

دانشگاه شیراز

35181942000

احسان

صادقی

sdgh@kashanu.ac.ir

0000-0002-8216-9146

دانشگاه کاشان

57196059760

سیدهادی

طبائیان

tabaian@aut.ac.ir

0000-0001-5859-1403

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

6506657790

ابراهیم

ظهور وحید کریمی

ebrahimzk88@gmail.com

0000-0002-7638-6136

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

56872624900

صدیقه

عباسی

s.abbasi@esfarayen.ac.ir

0000-0002-2546-5512

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

56385121800

مهدی

عزیزیه

azizieh@iauahvaza.ac.ir

0000-0002-8206-3616

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

9635182000

محمدحسین

عنایتی

ena78@cc.iut.ac.ir

0000-0001-7263-019X

دانشگاه صنعتی اصفهان

6603305889

رضا

غلامی پور

rgholamipour@irost.ir

0000-0001-9109-5727

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

12240002100

آیدا

فائقی نیا

a.faeghinia@merc.ac.ir

0000-0001-6288-7178

پژوهشگاه مواد و انرژی

56029810500

محمدحسن

فرشیدی

farshidi@um.ac.ir

0000-0002-2454-3099

دانشگاه فردوسی مشهد

54941290500

مجید

کاوانلوئی

m.kavanlouei@urmia.ac.ir

0000-0002-2385-6798

دانشگاه ارومیه

56189683800

میمنت سادات

محسن زاده

mohsenzadeh@gonabad.ac.ir

0000-0002-7474-477X

مجتمع آموزش عالی گناباد

57201577910

مرتضی

مظفری

mozafari@sci.ui.ac.ir

0000-0001-9566-0885

دانشگاه اصفهان

7004817013

جواد

مقدم

moghaddam@znu.ac.ir

0000-0002-2355-5848

دانشگاه زنجان

10039089000

نیما

موحدی

nima.movahedi@uon.edu.au

0000-0001-8209-4415

The University of Newcastle, Australia

56296917800

کیوان

میکائیلی آگاه

keyvanmikaili@yahoo.com

0000-0002-6644-0039

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 

ابوالحسن

نجفی

najafi@iau-saveh.ac.ir

0000-0001-7396-6680

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

55222714100

هادی

نصیری

nasiri@birjandut.ac.ir

0000-0001-6818-6460

دانشگاه صنعتی بیرجند

37087658200

حسین

وفایی نژاد

hossein.vafa@gmail.com

0000-0001-5511-4767

دانشگاه علم و صنعت ایران

54791582600