داوران

لیست داوران سال 1401

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی شناسه پژوهشگر (ORCID) وابستگی سازمانی (Scopus ID) شناسه
بهزاد آویشن avishan@azaruniv.ac.ir 0000-0001-7852-4478 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 33167527400
مرتضی آذربرمس azarbarmas@sut.ac.ir 0000-0002-9518-1857 دانشگاه صنعتی سهند 36450157400
حسین آقاجانی h_aghajani@tabrizu.ac.ir 0000-0001-8251-1290 دانشگاه تبریز  36080439900
مصطفی آقازاده قمی m.aghazadeh@azaruniv.ac.ir 0000-0002-2491-8508 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 57191597006
قاسم براتی دربند baratidarband@um.ac.ir 0000-0002-9918-7869 دانشگاه فردوسی مشهد 57039155600
کسری بهزاد k.behzad@qodsiau.ac.ir  0000-0002-3451-0231 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس 37101004800
مریم بیهقی maryam.beyhaghi@gmail.com 0000-0002-7433-9184 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 30367544800
زهرا جمیلی شیروان jamili@esfarayen.ac.ir 0000-0002-1725-271X مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 57188691430
عسل حسینی منزه a_hosseinimonazzah@sbu.ac.ir 0000-0003-2267-5976 دانشگاه شهید بهشتی 55331128600
غلامرضا خلج gh.khalaj@iau-saveh.ac.ir 0000-0001-8510-4981 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 53463713500
رضا خوشبین r.khoshbin@bzeng.ikiu.ac.ir 0000-0003-3432-441X مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 55347771800
راضیه خوشحال rkhoshhal@birjandut.ac.ir 0000-0003-0320-508X دانشگاه صنعتی بیرجند 46061181400
محمدحسن دانشی ‌فر mh.daneshifar@hsu.ac.ir 0000-0001-7398-5224 دانشگاه حکیم سبزواری 57208580813
شهرام رایگان shraygan@ut.ac.ir 0000-0002-6119-174X دانشگاه تهران  15926208100
سید مهدی رفیعائی s.rafiaei@iut.ac.ir 0000-0002-9055-0967 دانشگاه صنعتی اصفهان  55963691500
خلیل رنجبر k_ranjbar@scu.ac.ir 0000-0003-3836-5921 دانشگاه شهید چمران اهواز 15770155900
سید مجتبی زبرجد mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir 0000-0002-4632-409X دانشگاه شیراز 6602700716
حمید سازگاران h.sazegaran@qiet.ac.ir 0000-0002-0676-4031 دانشگاه صنعتی قوچان 57188698624
امیر سیف‌الدینی seifoddini@yazd.ac.ir 0000-0002-6948-7991 دانشگاه یزد 55148198400
حسین شالچیان h.shalchian@um.ac.ir 0000-0002-3941-3430 دانشگاه فردوسی مشهد 56499405800
وحیده شاهدی فر v.shahedifar@urmia.ac.ir 0000-0002-7739-8171 دانشگاه ارومیه 55382322900
بهروز شایق بروجنی b.shayegh@eng.sku.ac.ir 0000-0002-6014-7456 دانشگاه شهرکرد 55279872300
زهرا شرافت zsherafat@shirazu.ac.ir   دانشگاه شیراز 35181942000
محمود شریفی تبار msharifitabar@eng.usb.ac.ir 0000-0001-6193-8164 دانشگاه سیستان و بلوچستان 36192257200
مهدی شفیعی آفارانی shafiee@eng.usb.ac.ir 0000-0001-6689-0454 دانشگاه سیستان و بلوچستان 57200240424
احسان صادقی sdgh@kashanu.ac.ir 0000-0002-8216-9146 دانشگاه کاشان 57196059760
سیدهادی طبائیان tabaian@aut.ac.ir 0000-0001-5859-1403 دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) 6506657790
ابراهیم ظهور وحید کریمی ebrahimzk88@gmail.com 0000-0002-7638-6136 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 56872624900
صدیقه عباسی s.abbasi@esfarayen.ac.ir 0000-0002-2546-5512 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 56385121800
مهدی عزیزیه azizieh@iauahvaza.ac.ir 0000-0002-8206-3616 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 9635182000
محمد علی پور alipourmo@tabrizu.ac.ir 0000-0002-8996-2665 دانشگاه تبریز 55547613600
محمدحسین عنایتی ena78@cc.iut.ac.ir 0000-0001-7263-019X دانشگاه صنعتی اصفهان 6603305889
رضا غلامی پور rgholamipour@irost.ir 0000-0001-9109-5727 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 12240002100
آیدا فائقی نیا a.faeghinia@merc.ac.ir 0000-0001-6288-7178 پژوهشگاه مواد و انرژی 56029810500
محمدحسن فرشیدی farshidi@um.ac.ir 0000-0002-2454-3099 دانشگاه فردوسی مشهد 54941290500
مجید کاوانلوئی m.kavanlouei@urmia.ac.ir 0000-0002-2385-6798 دانشگاه ارومیه 56189683800
میمنت سادات محسن زاده mohsenzadeh@gonabad.ac.ir 0000-0002-7474-477X مجتمع آموزش عالی گناباد 57201577910
مرتضی مظفری mozafari@sci.ui.ac.ir 0000-0001-9566-0885 دانشگاه اصفهان 7004817013
جواد مقدم moghaddam@znu.ac.ir 0000-0002-2355-5848 دانشگاه زنجان 10039089000
سحر ملازاده بیدختی mollazadeh.b@um.ac.ir 0000-0002-8216-5866 دانشگاه فردوسی مشهد 21934659000
نیما موحدی nima.movahedi@uon.edu.au 0000-0001-8209-4415 The University of Newcastle, Australia 56296917800
کیوان میکائیلی آگاه keyvanmikaili@yahoo.com 0000-0002-6644-0039 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق  
ابوالحسن نجفی najafi@iau-saveh.ac.ir 0000-0001-7396-6680 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 55222714100
هادی نصیری nasiri@birjandut.ac.ir 0000-0001-6818-6460 دانشگاه صنعتی بیرجند 37087658200
جلیل وحدتی خاکی  vahdati@um.ac.ir 0000-0003-1421-5857 دانشگاه فردوسی مشهد 6508383937
حسین وفایی نژاد hossein.vafa@gmail.com 0000-0001-5511-4767 دانشگاه علم و صنعت ایران 54791582600