بررسی تشکیل فازهای مختلف در فرایند کَلسینه شدن مخلوط کائولن و کَلسیت

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر عوامل دما و زمان کَلسینه شدن و فرایند آسیاکاری بر ترکیبات حاصل از واکنش حالت جامدِ مخلوط کائولن و کَلسیت بررسی شده است. بررسی پیک‌های حاصل از آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) و الگوی پراش اشعه‌ی X نشان داد که در حدود دمای
˚C 990، ژلنیت به‌عنوان فاز اصلی تشکیل می‌شود و در دمای ˚C 1200، به فاز آنورتیت تبدیل می‌شود. تأثیر آسیاکاری بر تشکیل فازها بررسی شد و نتایج نشان دادند که با افزایش زمان آسیاکاری در دمای کَلسینه شدن ˚C 900، فاز آنورتیت که مطلوب است، به‌جای ژلنیت تشکیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Phase Formation during Calcination of Kaolin and Calcite Mixture

نویسندگان [English]

  • mohamad saghian
  • rahim naghizade
  • hosin sarpolaki
چکیده [English]

In this research, the effects of temperature, time and grinding on the types of phases in the calcined kaolin and calcite mixture was investigated. Differential thermal analysis (DTA) and X-Ray diffraction of samples showed that gehlenite is formed at 990 ˚C as the main phase which transforms into anorthite with an increase in the temperature to 1200 ˚C. After grinding the mixture and with increasing the grinding time at the calcination temperature of 900 ˚C, anorthite was recognized to be the main phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium aluminosilicates
  • Planetary ball mill
  • Anorthite
  • Gehlenite