بررسی خواص پوشش شیشه‌ی زیست فعّال 45S5 بر روی زیرلایه‌ی فولاد زنگ نزن L316

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

به‌منظور افزایش عمر اعضای پیوندی، بر روی سطح آن ها پوشش هایی مانند شیشه های زیست فعّال ایجاد می شود تا از خوردگی آن ها در محیط‌های بیولوژیکی جلوگیری شود. در این تحقیق، پوشش شیشه‌ی زیست فعّال 45S5 بر روی زیرلایه‌ی فولاد زنگ نزن L316 به‌روش سُل- ژِل ایجاد شد و خواص و ویژگی های پوشش با روش های مختلف بررسی شد. با توجه به نتایج آزمون XRD، پوشش تف‌جوشی شده در دمای ˚C 600 به‌مدّت زمان 5 ساعت، از نوع بی‌شکل حاوی مقادیر اندکی از فاز بلورین Na2Ca2Si3O9 بود. تصویرهای میکروسکُپ الکترونی روبشی نشان دادند که با افزایش تعداد مراحل غوطه وری، ترک هایی بر روی سطح پوشش ایجاد می شود. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول SBF در دمای ˚C 37 نیز نشان‌دهنده‌ی افزایش مقاومت به خوردگی زیرلایه‌ی پوشش داده شده با شیشه‌ی زیست فعّال بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Properties of 45S5 Bioglass Coating on 316L Stainless Steel Substrate

نویسندگان [English]

  • sepide pourhashem
  • abdolah afshar
چکیده [English]

In order to increase the life span of implants, coatings such as bioglass are applied on implants' surfaces to prevent their corrosion in biological fluids. In this research, 45S5 bioglass coatings were applied on 316L stainless steel substrate by sol- gel method and coating's properties were examined by different analyses. According to the XRD results, an amorphous compound containing Na2Ca2Si3O9 crystalline phase is obtained by sintering the coated substrates at 600 ˚C for 5 h,. The results of SEM examination showed that cracks appear on the coat by increasing the number of dipping stages. Furthermore, the results of potentiodynamic polarization tests in SBF solution at 37 ˚C showed that 316L stainless steel substrate coated by 45S5 bioglass has a higher corrosion resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioglass؛ Coating
  • Sol-gel؛ corrosion