تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده

تولید نانو ذرات NiO-Ni به روش سنتز احتراقی در محلول با دو نوع سوخت مختلف اوره و گلایسین در نسبت‌های مختلف مولی سوخت به اکسید کننده سنتز شد. با کمک محاسبات ترمودینامیکی دمای آدیاباتیک برای نسبت‌های مختلف سوخت به اکسید کننده محاسبه شد. سپس محصول نهایی در هر نسبت سوخت به اکسید کننده، با پیش بینی حاصل از محاسبات ترمودینامیکی مورد مقایسه قرار گرفت. اثر دو نوع سوخت مختلف گلایسین و اوره و نیز استفاده هم‌زمان از هر دو نوع سوخت مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه‌های فیزیکی محصولات تولیدی به کمک آنالیز‌های XRD، PSA و FESEM ارزیابی شد. در نسبت‌های سوخت به اکسید کننده‌ی پایین، محصول نهایی اکسید نیکل در هر دو سوخت گلایسین و اوره بود. با افزایش این نسبت ذرات نیکل در کنار اکسید نیکل تشکیل شد. به طور کلی اندازه ذرات نمونه‌های سنتز شده با گلایسین کمتر از نمونه‌های سنتز شده با اوره است. با افزایش نسبت سوخت به اکسید کننده در هر دو نوع سوخت، اندازه ذرات به علت تغییر ترکیب شیمیایی و کاهش دمای آدیاباتیک افزایش می‌یابد. کم‌ترین اندازه ذره بدست آمده در نمونه‌‌ی سنتز شده با نسبت %75 گلایسین و %25 اوره بدست آمد که مقدار آن برابر 35 نانومتر می‌رسد. مورفولوژی اکسید نیکل و نیکل در نسبت‌های مختلف با یک دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. ذرات اکسید نیکل به نسبت نیکل ریزتر و دارای تخلخل بیش‌تری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On the morphology of nano-composite powder of Ni-NiO produced by solution combustion synthesis

نویسندگان [English]

 • Mahla Sarfaraz
 • Mostafa Mirjalili
 • Abdolkarim Sajjadi
 • Jalil vahdati
 • Hamid Reza Azimaee
Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Ni-NiO powder was produced by solution combustion synthesis with two fuels of urea and glycine and different molar ratios of fuel to the oxidizer. The adiabatic temperatures were calculated for different molar ratios of fuel to the oxidizer. Then, the final products at any molar ratio of fuel to the oxidizer were characterized and compared to those were estimated according to the reactions' stoichiometry. The effect of different fuels, glycine and urea, and using mixed fuels were considered. Characterizations and analyses such as XRD, PSA, and FESEM were carried out to determine the compound and morphology of the products. At lower fuel to oxidizer ratio, the final product was NiO for both fuels (urea and glycine). However, with increasing the molar ratio of fuel to oxidizer, the Ni particles were synthesized adjacent to the NiO particles. Generally, the particle size of powders that were synthesized with glycine was smaller than those of urea. However, with increasing the molar ratio of fuel to oxidizer, the particle size of powders increased because of changing the composition to Ni and decreasing the adiabatic temperature. The smallest particle size was related to the sample synthesized by 75% glycine and 25% urea which was 35 nm. The morphology of Ni and NiO were compared at the different molar ratios of fuel to the oxidizer. The morphology of NiO is finer and contains more porosity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • solution combustion synthesis
 • nickel
 • nickel oxide
 • thermodynamics
 • urea
 • glycine
 1. Rahim, M. A., Hameed, R. M. A., Khalil, M. W., "Nickel as a catalyst for the electro-oxidation of methanol in alkaline medium", J. Power Source, Vol. 134, pp. 160–169, (2004), https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2004.02.034.
 2. Zhao, Y., Zhan, L., Tian, J., Nie, S., Ning, Z., "MnO2 modified multi-walled carbon nanotubes supported Pd nanoparticles for methanol electro-oxidation in alkaline media", J. Hydrogen Energy, Vol. 35, pp. 10522–10526, (2010).
 3. Nozad, A., Shahrokhian, S., Asgari, M., Ghannadi, M., Irannejad, L., Khanchi, A., "Electrocatalytic oxidation of methanol on a nickel electrode modified by nickel dimethylglyoxime complex in alkaline medium", Power Source, Vol. 144, pp. 21–27, (2005), https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2004.12.017.
 4. Yuan, F., Ni, Y., Zhang, L., Yuan, S., Wei, J., "Synthesis, properties and applications of flowerlike Ni–NiO composite microstructures", Mater. Chem. A, Vol. 1, pp. 8438–8444, (2013).
 5. Alnarabiji, M. , Tantawi, O., Ramli, A., Zabidi, N. A. M., Ben Ghanem, O., Abdullah, B., "Comprehensive review of structured binary Ni-NiO catalyst: Synthesis, characterization and applications", Renew. Sustain. Energy Rev., Vol. 114, pp. 109326, (2019).
 6. Wu, H., Wu, G., Wu, Q., Wang, L., "Facile synthesis and microwave absorbability of C@ Ni–NiO core–shell hybrid solid sphere and multi-shelled NiO hollow sphere", Charact, Vol. 97, pp. 18–26, (2014).
 7. Spinner, N., Mustain, W. , "Electrochimica Acta Effect of nickel oxide synthesis conditions on its physical properties and electrocatalytic oxidation of methanol", Electrochim. Acta, Vol. 56, pp. 5656–5666, (2011), https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.04.023.
 8. Yu, J., Ni, Y., Zhai, M., "Simple solution-combustion synthesis of Ni-NiO @ C nanocomposites with highly electrocatalytic activity for methanol oxidation", J. Phys. Chem. Solids, 112, pp. 119–126, (2018), https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.09.022.
 9. Varma, A., Mukasyan, A. , Rogachev, A. S., Manukyan, K. V., "Solution Combustion Synthesis of Nanoscale Materials", Chem. Rev., Vol. 116, pp. 14493–14586, (2016), https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00279.
 10. Mukasyan, A. , Dinka, P., "Novel approaches to solution-combustion synthesis of nanomaterials", International Journal Self-Propagating High-Temperature Synth, Vol. 16, pp. 23–35, (2007), https://doi.org/10.3103/s1061386207010049.
 11. Novitskaya, E., Kelly, J. , Bhaduri, S., Graeve, O. A., "A review of solution combustion synthesis: an analysis of parameters controlling powder characteristics", Int. Mater. Rev., Vol. 66, pp. 188–214, (2021).
 12. Toniolo, J. , Bonadiman, R., Oliveira, L. L., Hohemberger, J. M., Bergmann, C. P., "Synthesis of nanocrystalline nickel oxide powders via glycine- nitrate synthesis of nanocrystalline nickel oxide powders via glycine- nitrate combustion", South. Braz. J. Chem, Vol. 13, pp. 53-63, (2005).
 13. Jung, C. , Jalota, S., Bhaduri, S. B., "Quantitative effects of fuel on the synthesis of Ni/NiO particles using a microwave-induced solution combustion synthesis in air atmosphere", Mater. Lett, Vol. 59, pp. 2426–2432, (2005), https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.03.021.
 14. Mote, V. , Purushotham, Y., Dole, B. N., "Williamson-Hall analysis in estimation of lattice strain in nanometer-sized ZnO particles", J. Theor. Appl. Phys, Vol. 6, pp. 1–8, (2012).

 

CAPTCHA Image