بررسی اثر پیرسازی بر ریزساختار و سختی آلیاژ آنتروپی بالای Al10Co25Cr8Fe15Ni36Ti6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

2 مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این پژوهش، تأثیر پارامترهای دما و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی آلیاژ آنتروپی بالای Al10Co25Cr8Fe15Ni36Ti6 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ها در دماهای 850، 900 و 950 درجه سانتی‌گراد به مدت 16-1 ساعت پیرسازی شدند و ریزساختار آنها توسط تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی شد. ریزساختار شامل رسوبات ′γ و فاز NiAl در زمینه γ است. با افزایش دمای پیرسازی، کسر حجمی و اندازه رسوبات ′γ در زمان 8 ساعت از 60 درصد و 338 نانومتر در 850 درجه سانتی‌گراد تا 31 درصد و 123 نانومتر در 950 درجه سانتی‌گراد کاهش یافته است. همچنین مورفولوژی رسوبات ′γ اولیه از شبه کروی به کروی تغییر پیدا کرده است. با افزایش دمای پیرسازی ابتدا سختی نمونه‌ها از 314 تا 329 ویکرز افزایش و سپس تا 327 ویکرز کاهش پیدا کرده است. بهترین خواص کششی دمای بالا با استحکام کششی 9/840 مگاپاسکال و انعطاف‌پذیری 9/17 درصد در دمای پیرسازی 850 درجه سانتی‌گراد حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ageing on the microstructure and hardness of Al10Co25Cr8Fe15Ni36Ti6 high entropy alloys

نویسندگان [English]

  • ebrahim yousefi 1
  • Masumeh Seifollahi 2
  • seyed mahdi Abbasi 2
1 Faculty of Materials & Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology.
2 Faculty of materials and manufacturing, malek ashtar university of technology
چکیده [English]

The effect of ageing time and temperature on the microstructure and hardness of Al10Co25Cr8Fe15Ni36Ti6 high entropy alloys is investigated in this article. The alloy melted in vacuum induction melting furnace and purified using vaccum arc remelting process. Then homogenized at 1220°C for 17 hours. Then sample aged at 850, 900 and 950°C for 1-16 hours and assessed using XRD and SEM. The microstructure is involved ′γand NiAl precipitates and γ matrix. With increasing ageing temperature, the volume fraction and size of ′γ decreased from 60 Vol% and 338 nm at 850°C to 31 Vol% and 123 nm at 950°C, respectively. The ′γprimary morphology is cubic which changed to square and semi-square like. The hardness of alloy is 314, 329 and 327 Hv at 850, 900 and 950 °C, respectively. According to these results, 850°C for 8 hours is the best ageing conditions. The best high temperature tensile properties of 840.9 MPa ultimate tensile strength and 17.9 elongation obtained at 850 °C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high entropy alloys
  • Al10Co25Cr8Fe15Ni36Ti6
  • gamma prime
  • microstructure
  • hardness
CAPTCHA Image