حذف آلاینده های آلی از پساب رنگی با استفاده از جاذبهای نانوکامپوزیتی: مقاله مروری

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی و پلیمر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه مهندسی شیمی و پلیمر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران .

3 گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، شهرقدس، تهران، ایران

4 گروه پژوهشی محیط زیست و رنگ ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران.

چکیده

وجود آلاینده های آلی مختلف مانند رنگزاها در آب باعث تغییر رنگ آب و کیفیت آن می شود و تأثیر مخربی بر سلامت همه موجودات زنده کره زمین دارد. فرآیندهای مختلفی از جمله فرآیندهای فیزیکی (جذب، غشاء و غیره)، فرآیندهای شیمیایی (اکسیداسیون پیشرفته، فوتوفنتون، ازن زنی و غیره) و فرآیندهای بیولوژیکی برای حذف رنگزاها استفاده می شود. امروزه محققین در زمینه حذف آلاینده های رنگی تحقیقات زیادی انجام می دهند. فرآیند جذب سطحی یکی از مناسبترین روشها برای تصفیه پساب می باشد دلیل اصلی آن هزینه پائین و ساده بودن این روش می باشد. در این پژوهش، حذف آلاینده های رنگی با نانوکامپوزیتهای مختلف با پارامترهای تاثیر گذار بر جذب سطحی شامل دوز جاذب، غلظت آلاینده، pH محلول و دما با جزئیات بررسی شدند. همچنین ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب با مدل های مختلف مطالعه شدند. بررسی ها نشان می دهد که فرآیند جذب سطحی کارایی زیادی در تصفیه پساب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of Organic Pollutants from Colored Wastewater Using Nanocomposite Adsorbents: A Review

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseinian Naeini 1
  • Mohammad Reza Kalaee 2
  • omid moradi 3
  • Niyaz Mohammad Mahmoodi 4
1 Department of Chemical and Polymer Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 , Department of Chemical and Polymer Engineering, South Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran , Iran.
3 Department of Chemistry, Faculty of Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The presence of various organic pollutants such as dyes in water changes the color of water or its quality and creates a terrible effect on the health of all creatures on the planet. Today, researchers have done a lot of research in the field of removing organic pollutants and have chosen the best method for wastewater treatment, which includes the adsorption process, the main reason for which is the low cost and simplicity of this method. Several methods including physical (adsorption, membrane, etc.), chemical (advanced oxidation, photo-Fenton, ozonation, etc.), and biological processes are used to remove dyes. In this research, the removal of dyes as organic pollutants with different nanocomposites with parameters affecting surface adsorption, which include adsorbent dosage, equilibrium absorption capacity, solution pH and temperature, and based on isotherm, kinetics, and thermodynamics, have been investigated with different models. The results showed that the adsorption process has a great impact on the environment with wastewater treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite adsorbent
  • Colored wastewater
  • Organic pollutant removal
[45] S. Coiai, E.  Passaglia, F.  Cicogna, S.  Javarone, M. Onor, W. Oberhauser, A.  Pucci, P. Minei, G.  Lasilli, “ Humidity-responsive fluorescent polymer nanocomposites,” Conferenza di Dipartimento, p.28-30,(2019).
[73] N.M. Mahmoodi, S. Soltani-Gordefaramarzi, ՙՙ Dye Removal from Single and Quaternary Systems Using Surface Modified Nanoparticles: Isotherm and Kinetics Studiesˮ, Progress In Color, Colorants And Coatings, vol.9 , pp.85–97(2016).
[75] S. K. Shukla, N. B.   Singh, R.P.  Rastogi, “ Efficient ammonia sensing over zinc oxide /polyaniline nanocomposite” Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, vol.20, pp.319–324(2013).
[88] N.C.Thomas, “The early history of spectroscopy” , Journal of Chemical Education - ACS Publications, vol.68(8), pp.631(1991).
[89] S. Maensiri , C  Masingboon, B  Boonchom, S. Eraphin , “A simple route to synthesize nickel ferrite (NiFe2O4) nanoparticles using egg white” , Scripta Materialia, vol.56, pp.797–800(2007).
 
 
CAPTCHA Image