بررسی جهت نورد و هندسه شیار روی رفتار ضربه‌ای آلیاژ آلومینیومAA6061 و AA7020

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده

رفتار ضربه‌ای آلیاژ آلومینیومAA6061 وAA7020 نورد سرد شده توسط آزمایش ضربه شارپی بررسی شد. چهار جهت طولی نورد و عرضی طویل و عرضی کوتاه (در دو وضعیت قرار گیری شیار) مورد بررسی قرار گرفتند. زوایای شیار مورد آزمایش30، 45، 60 و 90درجه بوده و دماهای آزمایش یخ خشک، صفر درجه، دمای محیط و آب جوش می‌باشند. از هر متغیر دو نمونه جهت اطمینان و دامنه پراکندگی تهیه گردید. همچنین جهت استحکام بخشی آلیاژهای آلومینیوم فوق از عملیات حرارتی رسوب سختی T65 استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش دما مقدار انرژی ضربه افزایش می‌یابد و با افزایش زاویه شیار مقدار انرژی ضربه کاهش می یابد و نوع شکست ازحالت برشی به تخت و مخلوطی از هر دو تغییر می‌کند. در جهت طولی نورد کمترین مقدار انرژی ضربه را داشته و در جهت عرضی کوتاه بیشترین مقدار انرژی ضربه را دارد.کلمات کلیدی: انرژی ضربه، جهت شیار، شکست برشی، آلیاژ آلومینیم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of rolling direction and groove geometry on impact behaviour of AA6061 and AA 7020 aluminum alloys

نویسنده [English]

  • Farzad Soleymani
Faculty member of Payam Noor University
چکیده [English]

Impact behavior of cold rolled AA6061 and AA 7020 aluminum alloys were investigated by Charpy impact test. Four longitudinal and long transverse and short transverse (in two groove positions) were studied. The groove angles were 30, 45, 60 and 90 degrees and temperatures tests were dry ice, zero degrees, ambient and boiling water temperatures. Two samples of each variable were taken to ensure the distribution range. Also for strengthening of aluminum alloys T65 precipitation hardening heat treatment was used. The results showed that increasing temperature increased the amount of impact energy and impact energy value decreased with increasing groove angle and failure mode altered from shear to flat and a mixture of both. Samples had the minimum amount of impact energy in the rolling longitudinal direction and the maximum amount of impact energy in the short transverse direction.

About 85% of consumed aluminum are processed products such as cold rolled plates, which use casting ingots as a raw material and turn into the final product with subsequent processes, and during these processes, the microstructure also changes.

Keywords: Impact energy, groove direction, shear failure, aluminum alloy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impact energy
  • groove direction
  • shear failure
  • aluminum alloy
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPTCHA Image