اثر افزودن ذرات آلومینا بر ویژگی‌های فشاری فوم‌های سرب

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی قوچان

2 دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده

در این پژوهش، فوم‌های سربی حاوی نانوذرات آلومینا (0، 1/0، 2/0، 4/0 و 8/0 درصد وزنی) به روش متالورژی پودر مبتنی بر استفاده از فضاساز قابل انحلال (دانه‌های اوره) تولید شدند. نحوه‌ی انحلال دانه‌های اوره، میزان تخلخل و رفتار فشاری فوم‌های تولیدی و همچنین ریزساختار دیواره سلول‌ها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در طی فرآیند غوطه‌وری چندمرحله‌ای، حدود 80 درصد وزنی از دانه‌های اوره، پس از هفت مرحله، انحلال یافتند. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ نوری نشان داد که اتصال بسیار خوبی بین ذرات پودر سرب بعد از تف‌جوشی ایجاد شده است. علاوه بر این، با افزایش درصد وزنی نانوذرات آلومینا، میزان تخلخل فوم‌های سربی که در محدوده 80 تا 83 درصد اندازه‌گیری شده است، افزایش می‌یابد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و نقشه‌های اسپکتروسکوپی اشعه ایکس تولید شده توسط پرتو الکترونی بیانگر توزیع نسبتاً یکنواخت نانوذرات آلومینا در دیواره سلول‌ها است. رفتار فشاری فوم‌های سربی ابتدا با افزودن نانوذرات آلومینا (1/0 درصد وزنی) اُفت می‌کند و سپس، با افزایش آن‌ها تا 4/0 درصد وزنی بهبود و در ادامه، در نمونه‌های حاوی 8/0 درصد وزنی آلومینا کاهش رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Al2O3 Particles on Mechanical Properties of Lead Foams

نویسندگان [English]

  • Hamid Sazegaran 1
  • Hadi Nasiri 2
1 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
2 عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی
چکیده [English]

In this work, lead foams containing alumina nano-particles (contains from 0, 0.1, 0.2, 0.4 and 0.8 wt. %) are manufactured through powder metallurgy using urea granules as leachable space holders. The leaching behavior of urea granules, porosity contents and compression properties of lead foams and also, microstructure of cell walls by optical and field emission scanning electronic microscopes are investigated. The results show in the multi-stage of leaching processes, about 80% of urea granules dissolved in seven stages. The optical images prove the good agglomeration of lead powder particles. By increasing the alumina particles, the porosity content of manufactured foams that is in the range of 80-83% is increased. The images of FESEM and X-ray spectroscopic maps show the uniform distribution of alumina nano-particles in the cell walls. The compression properties of manufactured foams, by increasing the alumina nano-particles to 0.1 wt.% first decreases, then after 0.4 wt.% enhanced, and finally in the 0.8 wt.% of nano-particles goes down again.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead foam
  • Al2O3 nano-particles
  • Porosity
  • Microstructure
  • Compressional properties
CAPTCHA Image