بهینه سازی چقرمگی شکست و سختی به روش تاگوچی در ZrB2-SiCnp-ZrC-CNFs

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی مواد

2 گروه مکانیک

3 دانشیار، گروه مواد، دانشگاه آزاد واحد اهواز، ایران،اهواز

چکیده

در این تحقیق، به بررسی اثر افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیوم، کاربیدزیرکونیوم و نانوالیاف کربن در دماها و زمان های مختلف تف جوشی بر چقرمگی شکست و سختی سرامیک ZrB2 پرداخته شده است. با توجه به تعداد بالای نمونه های مورد نیاز، (چهار متغیر در سه سطح) به منظور بهینه سازی چقرمگی شکست و سختی از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با آرایه L9 استفاده شد. سختی و چقرمگی شکست کامپوزیت های ساخته شده به روش تف جوشی با جرقه پلاسما، به روش های ماکرو ویکرز و اندازه گیری طول ترک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمونه 8 با ترکیب شیمیایی ZrB2-25Vol%SiC-15ZrC-10CNF تف جوشی شده در دمای 1875 درجه سانتی گراد به مدت 7 دقیقه دارای بیشترین میزان سختی ماکرو ویکرز (33±400 کیلوگرم بر میلی متر مربع) و چقرمگی شکست (4/±3/7 مگاپاسکال. جذر متر) است. هم چنین تحلیل واریانس (ANOVA) نشان داد که دما و زمان موثرترین متغیرها بر چقرمگی شکست (به ترتیب با سهم 84 درصد و 5/10 درصد) و سختی (به ترتیب با سهم 3/74 و 9/15 درصد) هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Fracture Toughness and Hardness by Taguchi Method in ZrB2-SiCnp-ZrC-CNFs

نویسندگان [English]

  • gholamreza davoudi 1
  • mohamadmorad sheikhi 2
  • zohre balak 3
  • Shahrouz yousefzade 2
1 department of materials science and engineering
2 department of mechanical engineering
3 department of materials science and engineering
چکیده [English]

In this research, the effect of adding silicon carbide nanoparticles, zirconium carbide, and carbon nanofibers at different sintering temperatures and times on fracture toughness and hardness of ZrB2 ceramics has been investigated. Due to the high number of required samples (four variables in three levels) to optimize the fracture toughness and hardness, the design of the experiment (DOE) by the Taguchi method was used. The hardness and fracture toughness of the composites fabricated by spark plasma sintering (SPS) were evaluated by macro-Vickers and crack length measurement methods respectively. The results showed that sample 8 with the chemical composition of ZrB2-25Vol%SiC-15ZrC-10CNF sintered at 1875°C for 7 minutes has the maximum amount of HV hardness (400±33) and fracture toughness (7.3±0.4) Mpa.m1/2. Also, analysis of variance (ANOVA) indicated that temperature and time are the most effective variables on fracture toughness (with contributions of 84% and 10.5% respectively) and hardness (with contributions of 74.3% and 15.9% respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fracture toughness
  • hardness
  • SPS
  • Taguchi
  • ZrB2
CAPTCHA Image