موضوعات = متالورژی مکانیکی
اثر دمای آنیل میان بحرانی فولاد دوفازی SAPH440 بر رفتار کششی آن

دوره 33، شماره 3، آبان 1401، صفحه 25-36

10.22067/jmme.2022.77644.1062

مهران صالحی فر؛ حسن فرشیدی؛ محمد مزینانی


تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیمAZ91 به‌روش رگرسیون

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-70

10.22067/jmme.2021.70587.1016

احمد یوسفی پرچین علیا؛ محمد آزادی؛ مهدی مختاری شیرازآیاد