تأثیر افزودنی Bi2O3 بر جدایش فازی مایع- مایع، تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیکهای فروالکتریکی سیستم PbO-TiO2-SiO2-B2O3

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر جوانهزای اکسید بیسموت بر جدایش فازی مایع- مایع، رفتارتبلور و خواص دیالکتریک شیشه سرامیکهای سیستم PbO-TiO2-B2O3-SiO2 که بهروش تبلور و تفجوشی پودر شیشه آماده شدهاند، با انجام مطالعات SEM ، XRD، DTA و LCR بررسی شده است. نتایج مطالعات ریزساختاری نشان دادند که افزودن اکسید بیسموت باعث جدایش فازی مایع – مایع از نوع تجزیهی اسپینودال است، و این تأثیر زیادی بر فرایند جوانهزنی و رشد فاز نهایی داشته است. نمونههای شیشه در دماهای C 557 تا C 630 بهمدت زمانهای مختلف عملیات حرارتی شدند. نتایج نشان دادند که در حضور اکسید بیسموت، میزان تبلور فاز PbTiO3 افزایش مییابد. در همهی نمونهها، εr با افزایش زمان عملیات حرارتی افزایش یافت، ولی در نمونهی حاوی جوانهزا که بهمدت 5 ساعت عملیات حرارتی شده بود، میزان εr کاهش یافت. دلیل این رفتار تشکیل احتمالی محلول جامد PT-Bi2O3 ذکر شد. میزان ثابت دیالکتریک و تلفات دیالکتریک شیشه سرامیکها بهترتیب در محدودهی 33 تا 61 و 0.007 تا 0.02 بهدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bi2O3 Addition on Liquid-Liquid Phase Separation, Crystallization and Dielectric Properties of Ferroelectric Glass-Ceramics in PbO-TiO2-SiO2-B2O3 System

نویسندگان [English]

  • S. mohamad Mirkazemi
  • samira golzardi
  • vahak marghosian
  • Ali Beitollahi
  • faezeh Sadooghi
چکیده [English]

In this study, an attempt has been made to study the effect of Bi2O3 addition as nucleating agent on the liquid-liquid phase separation, crystallization and dielectric properties of samples prepared by sintering and crystallization of powdered glass in PbO-TiO2-B2O3-SiO2 glass-ceramic system using DTA, XRD, SEM and LCR techniques. The results showed that the addition of Bi2O3 resulted in a quite distinct liquid-liquid phase separation, i.e. spinodal decomposition, in as-quenched glass samples with significant effects on the nucleation and crystallization process. Glass ribbons were heat treated at 630-557 C for different lengths of time. Based on the results obtained, it was shown that the addition of Bi2O3 promotes the crystallization of PbTiO3. The dielectric constant (εr) increased in all heat-treated samples with increasing time except for the sample heat treated for 5 hr for which εr, decreased. This behavior was attributed to the formation of PT-Bi2O3 solid solution. The dielectric constant and dissipation factors for the glass-ceramic samples were obtained in the ranges of 33-61 and 0.007-0.02, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass-ceramic
  • Ferroelectric
  • Sintering of powdered glass
  • liquid-liquid phase separation
  • Bi2O3
CAPTCHA Image