دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آبان 1391