بازیافت آلیاژ اینکُنل 738 از پره‌های مستعمل توربین گازی بهروش ESR

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، بازیافت پرههای مستعمل توربین از جنس اینکُنل 738 بهروش ESR درون یک قالب مسی با آبگرد بررسی شده است. با استفاده از سربارهی مناسب و افزودن آلومینیم فلزی، ترکیب اصلی آلیاژ بدون تغییر حفظ شد، و میزان گازهای اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن در حد قابل قبولی قرار گرفت. برای بررسی تأثیر ذوب مجدد با سربارهی الکتریکی بر ریزساختار، خواص کششی و رفتار پیرسختی آلیاژ، نمونهها تغییر شکل گرم شدند و سپس عملیات حرارتی انحلالی در دمای °C 1120و پیرسختی در دمای °C 845 برای نمونههای کار شده و ریختگی بهمدت زمانهای مختلف انجام شد. نتایج نشان دادند که ریزساختار، خواص کششی و رفتار پیرسختی آلیاژ در نتیجهی ذوب مجدد با سربارهی الکتریکی مشابه با حالت استاندارد این آلیاژ هستند، و بهاین ترتیب از روش ذوب مجدد با سربارهی الکتریکی میتوان برای بازیافت قراضههای سوپرآلیاژ اینکُنل 738 استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recovery of INCONEL738 Superalloy from Used Gas Turbine Blades by ESR Method

نویسندگان [English]

  • Ali Farnia 1
  • shahram Raygan 1
  • hosin Abdizadeh 2
  • kazem Hanaei 2
1
2
چکیده [English]

In this study, attempts were made to recovery the used turbine blades made up of INCONEL738 by Electro Slag Remelting (ESR) method. Using an appropriate slag and addition of metallic aluminum, the original composition was maintained and the amount of oxygen, hydrogen and nitrogen remained in the acceptable level. In order to explore the effect of remelting with ESR on the microstructure, tensile properties and age hardening behavior of the investigated alloy, the as-cast and wrought samples were solution treated at 1120 °C and aged at 845 °C for different lengths of time. The results showed that the microstructure, tensile properties and age hardening behavior of ESR melted INCONEL738 are similar to corresponding standard values and hence, the ESR method was found appropriate to be used to recovery the INCONEL738 alloy from the used turbine blades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recovery
  • ESR
  • INCONEL738
  • strength
  • Aging
CAPTCHA Image