بررسی عددی تأثیر سرعت تغییر شکل بر نمودار حد شکلدهی(FLD) فولاد St14 با استفاده از معیار دوشاخهای شدن و مقایسهی آن با نتایج تجربی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بابل

2 دانشگاه اراک

چکیده

در فرایندهای شکلدهی ورق، استفاده از نمودارهای حد شکل دهی (FLD) در مطالعهی شکلپذیری ورقهای فلزی و طرّاحی قالب از اهمیّت بسیاری برخوردار است. نرخ کرنش یکی از عوامل مؤثر در این نمودارهاست که با سرعت تغییر شکل ارتباط مستقیمی دارد. در این تحقیق، نمودار حد شکل دهی فولاد St14 بهطور تجربی و عددی محاسبه و تأثیر سرعت شکلدهی بر آن بررسی شده است. از سه سرعت تغییر شکل 10، 100 و 200 میلیمتر بر دقیقه استفاده شد. در روش مدلسازی، از معیار دوشاخهای شدن برای تعیین گلویی استفاده شد. نتایج حاصل از مدلسازی و کار تجربی با هم مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که سطح کل نمودار حد شکلدهی با افزایش سرعت تغییر شکل افرایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Evaluation of the Effect of Forming Velocity on Forming Limit Diagram (FLD) of St14 Steel using Bifurcation Theory and Comparison with Experimental Results

نویسندگان [English]

  • mohsen Moslemi 1
  • S. jamal Hosini pour 1
  • hamed Azodi 2
  • abdolhamid gorji 1
چکیده [English]

Forming limit diagram (FLD) is an important diagram by which the formability of sheet metals is studied. Strain rate is a very effective parameter influencing the FLD which is, in turn, influenced by the forming velocity. In this work, forming limit diagram for St14 was investigated both experimentally and numerically. In addition, the effect of forming velocity was studied and the experiments were conducted at three different velocities, i.e. 10, 100 and 200 mm/min. In numerical simulation, bifurcation theory was used to determine the necking time. The experimental results were compared with the numerical results and it was shown that the forming limit is increased as the forming velocity increases

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forming limit diagram
  • Forming velocity
  • Bifurcation criterion
  • St14 steel