دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1392