بررسی تأثیر مشخصّات پوشان بر حفرههای داخلی در قطعات ریختگی چدنی تولیدی بهروش ریخته گری با مدل از بین رونده

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی تبریز

چکیده

در این تحقیق، تأثیر مشخصّات پوشان شامل نوع، گرانروی و ضخامت آن بر روی مدل های اسفنجی، دما و زمان خشک شدن مدل های پوشاندهی شده در کورهی خشک کن، بر تشکیل حفرههای داخلی در قطعات ریختگی چدنی تولید شده بهروش ریخته گری با مدل از بین رونده بررسی شده است. بهمنظور پیش بینی حفرههای داخلی در قطعات، مدلسازی توسط نرمافزار طرّاحی آزمایش Design-Expert انجام گرفت و در نهایت، مقادیر بهینهی هر مشخصه برای کمینه کردن تعداد حفرهها در قطعات تعیین شدند. نتایج آزمایش ها بیانگر افزایش حفرههای داخلی با افزایش دمای کوره و کاهش آنها با افزایش گرانروی و ضخامت پوشان بودند. این در حالی است که پوشان A دارای حفرههای داخلی بیشتری نسبت به پوشان B بود. افزون بر این، مشخص شد که در دمای بالای خشک شدن (C° 60) و با افزایش زمان خشک شدن، حفرههای داخلی افزایش و در دمای پایین خشک شدن (C°40) و با افزایش زمان خشک شدن، حفرههای داخلی کاهش مییابند. از طرف دیگر، در گرانروی بیشینه، حفرههای داخلی با کاهش زمان خشک شدن افزایش یافتند، در حالیکه در گرانروی کمینه، حفرههای داخلی با افزایش زمان خشک شدن بیشتر شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Parameters of Coating on Internal Pores in Cast Iron Parts Produced by Lost-Foam Casting

نویسندگان [English]

 • isa Amini
 • jafar Khalil Allafi
 • reza Charehkhah
 • zahra marofi
چکیده [English]

In this study, the microstructure and properties of foam glass obtained as a result of the interaction of the waste glass with SiC as the foaming agent and Fe2O3 as the oxidizing agent have been investigated using scanning electron microscopy (SEM), as well as three-point bending and pycnometery tests. First, the temperature and optimized amount of SiC for making foam glass was determined. The results showed that the sample with 4% SiC is changed into a foam at 850˚C with the highest percentage porosity (90%) and bending strength of 0.57 MPa, although the size of pores was relatively large and their distribution was heterogeneous. Then, the effect of Fe2O3 addition on the amount of porosity, microstructure and bending strength was taken into consideration, and the samples with smaller pores and homogenous pore distribution were obtained. Moreover, the bending strength increased considerably in such a way that foam glasses with 61.4-73.2% porosity and 4.12-7.05 MPa bending strength were produced. These properties showed an enhancement when compared with those of the commercial samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lost-Foam Casting, Coating
 • Optimization
 • Modeling
 • Internal Pores
 • Design of Experiment
 • Foam Model
 • Gray Cast Iron