سنتز نانو مادهی مرکب HA/YSZ در سیمان دندانی GIC بهمنظور بهبود آزادسازی فلوراید

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناری

2 پژوهشگاه صنایع غذایی

3 دانشگاه صنعتی شریف

4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، سنتز نانو مادهی مرکب هیدروکسی آپاتایت/زیرکونیای پایدار شده با ایتِریا(HA/YSZ) بهروش سُل- ژِل و افزودن آن به سیمانهای دندانی گلاس اینومِر (GIC)بهمنظور بهبود آزادسازی فلوراید در GIC میباشد. آزمایشها بهروش طرّاحی مخلوط ((MD انجام شدند، و تحلیل نتایج با استفاده از نرمافزار مینیتَب 14 صورت گرفت. بر اساس نتایج بهدست آوده، ترکیب 89/25 درصد وزنی HA بههمراه 24/70 درصد وزنی ZrO2 و 86/3 درصد وزنی Y2O3، بهترین الگوی آزادسازی فلوراید را نشان داد. با افزودن نسبت وزنی بهینه از نانو مادهی مرکب سنتز شده به پودر GIC، میزان آزادسازی فلوراید در بازهی زمانی 56 روز غوطهوری از ppm 7 بهppm 18 افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of the HA/YSZ Nanocomposite to Enhance GIC Fluoride Release

نویسندگان [English]

  • sahar salehi 1
  • Ghadir Rajabzadeh 2
  • Ali Nemati 3
  • mhran Solati 4
چکیده [English]

The present research aims to synthesize the HA/YSZ composite and to formulate HA/YSZ-GIC for improving the fluoride release of the set cement. Experiments were performed by mixture design (MD) method, and data analysis was carried out by mini- tab 14 software. The results showed that the combination of 25.891wt.% HA, 70.246wt.% ZrO2 and 3.86wt.% Y2O3 has desirable fluoride release profile. Combination of HA/YSZ-GIC in the optimized formulation improved the fluoride release from 7 ppm to 18 ppm after immesrsion for 56 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental Cement
  • Glass ionomer
  • Fluoride release
  • Nanocomposite