بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر تبلور و شفّافیّت شیشه- سرامیک نانوبلور میکای لیتیُمی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، تهیهی شیشه- سرامیک نانوبلور و شفّاف میکای لیتیّمی بهروش ذوب و ریخته گری بررسی شد. تأثیر دما و زمان بر روی فازهای بلورین، ریزساختار و میزان شفّافیّت شیشه- سرامیک مطالعه و بررسی شد. بهمنظور دست یابی به ریزساختاری یکنواخت و نانوبلور، تعیین شرایط بهینه در مرحلهی تبلور ضروری بود. دما و زمان بهینه برای تبلور بهترتیب برابر با C˚ 650 و 15 ساعت بهدست آمد. فازهای موجود در شیشه- سرامیک ها بهکمک پراش پرتوی ایکس (XRD) و ریزساختار آنها بهوسیلهی میکروسکُپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شدند. نتایج نشان دادند که توزیع یکنواخت نانوبلورهای لیتیُم- میکا بهاندازهی کمتر از 30 نانومتر در زمینهی شیشه، باعث کسب ترکیبی از خواص مناسب در نمونه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Heat Treatment on Crystallization and Transparency of Glass-Ceramics Containing Lithium-Mica Nanocrystals

نویسندگان [English]

  • v khani
  • parvin alizade
چکیده [English]

In this study, the preparation of transparent glass-ceramics with lithium-mica nanocrystals by melting-quenching method was investigated. The effect of heat treatment time and temperature on the crystalline phases, microstructure and transparency of the samples were studied. In order to obtain a fine microstructure, an optimum condition for heat treatment has been found to be very important in controlling the crystallization process. The optimum condition of crystallization process was obtained by heating at 655˚C for 15 hours. The crystallization process of glasses was investigated by DTA, XRD and SEM techniques. Transparent glass-ceramics in which a large amount of lithium-mica with the particle size of less than 50 nm was separated, was prepared using the optimum conditions of heat treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass-ceramic
  • Lithium-mica
  • Transparency
  • Nanocrystal