دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهمن 1392