سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al3Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیّات حرارتی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به پیشرفت های اخیر در صنایع امروزی مانند خودروسازی و هوافضا، نیاز به موادی که خواص مناسب مکانیکی خود را تا دماهای بالا حفظ می کنند، ضروری به نظر می رسد. توسعه ی روز افزون ترکیب های بین فلزی و کاربرد بیش از پیش این دسته از مواد، دلیلی برای این ادّعا است. در این میان، ترکیب بین فلزی تری آلومیناید زیرکونیم به دلیل پایداری حرارتی، نسبت بالای استحکام به وزن، بسیار مورد توجه محقّقان بوده است. در این تحقیق، امکان تولید Al3Zr به روش آلیاژسازی مکانیکی بررسی شد. نتایج نشان دادند که ترکیب بین فلزیAl3Zr با انجام آلیاژسازی مکانیکی حتی به مدّت زمان 50 ساعت نیز تشکیل نمی شود، امّا با انجام عملیّات آسیاکاری به مدّت 10 ساعت و سپس، عملیّات حرارتی در دمای C º 600 به مدّت یک ساعت، ترکیب Al3Zr تولید شد. با استفاده از رابطه ی ویلیام سون- هال، اندازه ی دانه های ترکیبAl3Zr برابر با 32 نانومتر محاسبه شد. این اندازه ی دانه تطابق خوبی با مشاهدات میکروسکُپ الکترونی عبوری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Nanocrystalline Al3Zr Intermetallic Compound by Mechanical Alloying and Heat Treatment

نویسندگان [English]

  • esmaeil pourkhorshid 1
  • mohammad hossein Enayati 1
  • fathallah karimzadeh 1
  • mohammad hossein paydar 2
1 Isfahan University
2 Shiraz University
چکیده [English]

According to the recent technological developments in modern industries such as automotive and aerospace industries, the use of materials which can retain their mechanical properties at elevated temperatures is essential. Considerable developments which have been made on intermetallic compounds and their applications show that such industries need to use these materials. Nowadays, Zirconium tri-Aluminide intermetallic has attracted much attention due to its good thermal stability and high specific strength. In this study, Al3Zr compound was produced by mechanical alloying. The results showed that no new phase is produced in the powder mixtures after 50 hours of mechanical alloying. After heat treating the mechanically alloyed powder at 600 ºC for 1 hour, the Al3Zr compound was formed. The grain size of the Al3Zr compound was measured to be 32 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical alloying
  • Intermetallic compounds
  • Al3Zr, Heat treatment
1. Soboyejo., "Advanced structural materials. Properties, design optimization & applications", tailor & fancies group., (2007).
2. Das, S.K., "Intermetallic Compounds : Principles and Practice", Chichester., (1994).
3. Ferreira, S.C., Rocha, L.A., Ariza, E., Sequeira, P.D., Watanabe, Y., and Fernandes, J.C.S., "Corrosion behaviour of Al/Al3Ti and Al/Al3Zr functionally graded materials produced by centrifugal solid-particle method: Influence of the intermetallics volume fraction", Corrosion Science, Vol. 53, NO. 6, pp. 2058-2065, (2011).
4. Xu, G.H., Zhang, K.F., and Huang, Z.Q., "The synthesis and characterization of ultrafine grain NiAl intermetallic", Advanced Powder Technology, Vol. 23, NO. 3, pp. 366-371, (2012).
5. Koch, C.C., "Intermetallic matrix compositesprepared by mechanical alloying—a review", Materials Science and Engineering: A, Vol. 244, NO. 1, pp. 39-48, (1998).
6. کریم زاده،ف.، "نانوموادخواص،تولیدوکاربرد, جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان"،(1384).
7. Zheng, G., Cui, X., Zhang, W., Tong, Z., and Li, F., "Preparation of nano-sized Al2O3–2SiO2 powder by sol–gel plus azeotropic distillation method", Particuology, Vol. 10, NO. 1, pp. 42-45, )2012).
8. Fox-Rabinovich, G.S., Yamamoto, K., Aguirre, M.H., Cahill, D.G., Veldhuis, S.C., Biksa, A., Dosbaeva, G., and Shuster, L.S., "Multi-functional nano-multilayered AlTiN/Cu PVD coating for machining of Inconel 718 superalloy", Surface and Coatings Technology, Vol. 204, NO. 15,
pp. 2465-2471, (2010).
9. H, B., "Mechanically alloyed metals", Materials Science and Technology, Vol. 16, NO., pp. 1405-1411, (2000).
10. Suryanarayana, C., "Mechanical alloying and milling", Progress in Materials Science, Vol. 46, NO. 1–2, pp. 1-184, (2001).
11. Mostaan, H., Karimzadeh, F., and Abbasi, M.H., "Synthesis and formation mechanism of nanostructured NbAl3 intermetallic during mechanical alloying and a kinetic study on its formation", Thermochimica Acta, Vol. 529, NO. 0, pp. 36-44, (2012).
12. Jena A.K , C.M.C., "Phase transformations in materials", Englewood Cliffs., New Jersey., (1994).
13. Knipling,K.E., "Development of a Nano scale Precipitation-Strengthened Creep-Resistant Aluminum Alloy Containing Trialuminide Precipitates", materials Science and engineering northwestern university, (2006).
14. Yang, H.-U., and Lee, K.-M., "Effects of ma processing variables on the fabrication of nanocrystalline Al3Nb powders", Metals and Materials, Vol. 5, NO. 2, pp. 171-174, (1999).
15. Ahn, I.S., Kim, S.S., Park, M.W., and Lee, K.M., "Phase characteristics of mechanically alloyed Al-10wt.%Nb alloy", Journal of Materials Science Letters, Vol. 19, NO. 22, pp. 2015-2018, (2000).
16. Desch, P.B., Schwarz, R.B., and Nash, P., "Formation of metastable L12 phases in Al3Zr and Al-12.5%X-25%Zr (X ≡ Li, Cr, Fe, Ni, Cu)", Journal of the Less Common Metals, Vol. 168, NO. 1, pp. 69-80, (1991).