بررسی تأثیر استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت بر رفتار سایشی چدن‌های سفید

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 یزد

3 ِیزد

چکیده

در این پژوهش، تاثیر استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت بر رفتار سایشی چدن‌های سفید بررسی شده است. برای این منظور، رفتار سایشی یک نوع چدن سفید ‌آلیاژی با ریزساختار آستنیتی-کاربیدی در مقایسه با چدن سفید معمولی با ریزساختار پرلیتی-کاربیدی مورد بررسی قرار گرفت. تست سایش با استفاده از روش پین روی دیسک در بار‌گذاری‌های 80، 100، 120 و140 نیوتن انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که در بارگذاری‌های کمتر از 100 نیوتن در نمونه‌های چدن سفید آلیاژی، آستنیت باقیمانده پایدار بوده و در طی آزمون سایش در اثر تنش‌ها و نیروهای مکانیکی پدیده کار سخت شدن آستنیت باقیمانده اتفاق افتاده است ولی در بارگذاری‌های بیش از 100 نیوتن آستنیت باقیمانده به مارتنزیت تحول یافته است که باعث افزایش شدیدی در مقاومت به سایش چدن سفید آلیاژی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Retained Austenite to Martensite Phase Transformation on Wear Behavior of White Cast Irons

نویسندگان [English]

 • Vahid Karami Dastenaee 1
 • seyedsadegh ghasemi bnad koki 2
 • masoud mosallaeepoor 2
 • alireza mashreghi 3
1 yazd university
2 yazd University
3 yazd
چکیده [English]

In this study, the effect of retained austenite to martensite phase transformation has been studied in conjunction with wear behavior of white cast irons. For this purpose, the wear behavior of an alloyed white cast iron with a carbide-austenite microstructure has been studied in comparison to that of conventional white cast iron with a pearlite-carbide microstructure. The wear tests were conducted by using pin on disk test method with loads of 80, 100, 120 and 140N. The results show that retained austenite is stable and also work hardened during wear test conducted with loads less than 100N in alloyed white cast iron samples, while, the retained austenite transformed to martensite after using loads greater than 100N. The retained austenite to martensite phase transformation has been associated with significant improvement in wear resistance in the alloyed white cast iron.

کلیدواژه‌ها [English]

 • white cast iron
 • carbide
 • pearlite
 • martensite
 • retained austenite
 • wear behavior
 1. Laird G., Gundluch R., Röhrig K., "Abrasion-Resistant Cast Iron Handbook" American Foundry Society, Schaumburg, USA, (2000).
 2. Arikan M.M., Cimenoglu H., Kayali E.S., "The effect of titanium on the abrasion resistance of 15Cr–3Mo white cast iron", Wear, Vol. 247, pp. 231-235, (2001).
 3. Fernandez I., Belzunce F.J., "Wear and oxidation behaviour of high-chromium white cast irons", Materials Characterization, Vol. 59, pp. 669-674, (2008).
 4. Cetinkaya C., "An investigation of the wear behaviours of white cast irons under different compositions", Materials and Design, Vol. 27, pp. 437-455, (2006).
 5. Banadkouk, S.S.G., Mehranfar S., "Wear behavior of a modified low Alloy as cast hardening white iron", ISIJ International, Vol. 52, pp. 2096–2099, (2012).
 6. Laird G., "Microstructures of ni-hard I, ni-hard IV and high-Cr white cast irons", pp. 331-357, (1991).
 7. Chien F., Ming-Che C.H., Chia-Ming C.H., Weite W., "Microstructure change caused by (Cr,Fe)23C6 carbides in high chromium Fe-Cr-C hardfacing alloys", Surface and Coatings Technology, pp. 908–912, (2006).
 8. Yezhe L., et. al., "Effect of tungsten on microstructure and properties of high chromium cast iron", Materials and Design, Vol. 39, pp. 303-308, (2012).
 9. Chung R.J., Tang X., et. al.," Effects of titanium addition on microstructure and wear resistance of hypereutectic high chromium cast iron Fe–25wt.%Cr–4wt.%C", Wear, Vol. 267, pp. 356-361, (2009).
 10. Dogan O.N., Hawk J.A., "Effect of retained austenite on abration resistance of High-Cr white cast irons", AFS Transactions, pp. 167-174, (1997).
 11. Sare I.R., Arnold B.K., "Gouging abrasion of wear resistant alloy white cast irons", Wear, Vol. 131, pp. 15–39 (1989).
 12. Bedolla-Jacuinde A., Correa R., Mejia I., Quezada J.G., Rainforth W.M., "The effect of titanium on the wear behaviour of a 16%Cr white cast iron under pure sliding", Wear, Vol. 263, pp. 808-820, (2007).
 13. Coronado J.J., Sinatora A., "Particle size effect on abrasion resistance of mottled cast iron with different retained austenite contents", Wear, Vol. 267, pp. 2077-2082, (2009).
 14. Zum Gahr K.H., "Abrasive wear of white cast irons", Wear, Vol. 64, pp. 175–194, (1980).
 15. Gundlach R.B., Parks J.L., "Influence of abrasive hardness on the wear resistance of high chromium irons", Wear, Vol. 46, pp. 97–108, (1978).
 16. Laird G., "Crack propagation and spalling of white cast iron balls subjected to repeated impacts", Wear, Vol. 124, pp. 217-235 (1988).
 17. Blickensderfer R., Tylczak J.H., Laird G., "Spalling of high-chromium white cast iron balls subjected to repetitive impact", Wear, Vol. 125, pp. 175-182, (1989).
 18. Coronado J.J., Sinatora A., "Abrasive wear study of white cast iron with different solidification rates", Wear, Vol. 267, pp. 2116–2121, (2009).
 19. Albertin E., Sinatora A., "Effect of carbide fraction and matrix microstructure on the wear cast iron balls tested in a laboratory ball mill", Wear, Vol. 250, pp. 492–501, (2001).
CAPTCHA Image